Jump to content
ECTS Information Package
 

Chairman

Redhammer Robert, prof. Ing., PhD.

 
 

Deputy

Biskupič Stanislav, prof. Ing., DrSc.

 


Interal members

Čičák Pavel, doc. Ing., PhD.
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Horňák František, doc. Ing., PhD.
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.
Ivanička Koloman, prof. Ing., PhD.
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD.
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.
Sokol Milan, prof. Ing., PhD.
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.
Šajbidor Ján, prof. Ing., DrSc.
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.

Exteral members

Čižmár Anton, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
Dado Milan, prof. Ing., PhD.
Kupča Ľudovít, hosť.prof., Ing., CSc.
Matiašovský Peter, Ing., CSc.
Mičieta Karol, prof. RNDr., PhD.
Moravčíková Henrieta, doc. Dr. Ing. arch.
Pastorek Jaromír, prof. RNDr., DrSc.
Scheber Anton, Ing., CSc.
Slezák Vladimír, Ing.
Šajgalík Pavol, prof. RNDr., DrSc.

 

Members of honour

Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA
Havlíček Václav, prof. Ing., CSc.