Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.

prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. Stanislav Biskupič je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Od roku 1984 do roku 1990 pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry fyzikálnej chémie FCHPT STU a od roku 2001 je riaditeľom Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU.

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1973 v odbore fyzikálna chémie Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave a následne pokračoval vo vedeckej ašpirantúre, ktorú ukončil roku 1976 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce v odbore Fyzikálna chémia. V roku 1981 sa habilitoval v odbore fyzikálna chémia, v roku 1995 obhájil DrSc. v odbore fyzikálna chémia a v roku 1997 bol vymenovaný za profesora v odbore fyzikálna chémia a chemická fyzika. Výskumne a pedagogicky pôsobí v oblasti teoretickej chémie a chemickej fyziky kde publikoval 121 publikácií v karentovaných časopisoch s vyše 600 CC ohlasmi. Je autorom dvoch monografií.

Bol a aj v súčasnosti je zodpovedným riešiteľom 7 VEGA projektov, 4 APVV projektov a 2 medzinárodných bilaterárnych vedeckých projektov. Viedol 10 PhD študentov, z ktorých viacerí našli významné pracovné posty v zahraničí (USA, Rakúsko, ČR). Je členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Americkej chemickej spoločnosti. Je členom viacerých odborových komisií PhD. štúdia na FCHPT STU a na PrírF UK a členom komisie pre DrSc. obhajoby v odbore chemická fyzika. Bol členom organizačných výborov viacerých medzinárodných vedeckých konferencií v oblasti teoretickej a počítačovej chémie.

Od roku 2002 až do vymenovania za prorektora STU v roku 2011 bol členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Je, prípadne bol členom viacerých vedeckých rád (Slovenský metrologický ústav, SAV (do 2012), STU, FCHPT STU, PrírF UK (do 2015), Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (do 2015), Fakulta prírodných vied UCM Trnava, Pedagogická fakulta TU Trnava) a členom Komisie pre vedecké kvalifikačné stupne pri SAV. Je členom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl SR a členom Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

   


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
0918 674 789
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
research@stuba.sk