Prejsť na obsah
Dianí na STU

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na nasledovné projekty:

 

  1. Znižovanie extremity hydrologického režimu metódami manažmentu krajiny (prof. Ing. Ján Szolgay,  PhD., Stavebná fakulta STU, jan.szolgay@stuba.sk)
  2. Analýzy materiálov pre nové jadrové technológie (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, vladimir.slugen@stuba.sk)
  3. Fotoindukované procesy na oxide titaničitom: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou (prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, vlasta.brezova@stuba.sk)
  4. Zintenzívnenie využívania solárnej energie v urbánnom priestore (prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU, robert_spacek@stuba.sk)
  5. Príprava a charakterizácia objemových materiálov a tenkých vrstiev zo štruktúrne komplexných fáz na báze hliníka alebo zinku (prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, jozef.janovec@stuba.sk)

Termín vyhlásenia výzvy: 31. 7. 2014

Uzávierka podávania žiadostí: 28. 8. 2014

Termín nástupu: 1. 10. 2014

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Ing. Mgr. Mária Búciová
Vazovova 5
812 43 Bratislava

 

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research@stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.