Prejsť na obsah
Univerzita

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 

prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. Štefan Stanko je vedúcim Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave od roku 2011. Predtým pôsobil ako zástupca vedúceho katedry.

Vysokoškolské štúdium absolvoval v študijnom odbore Automatizované systémy riadenia v stavebníctve na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde pokračoval v štúdiu formou internej ašpirantúry. Od roku 1988 pracoval na Stavebnej fakulte ako výskumník,. Od roku 1994 pôsobil ako učiteľ, od 2011 ako docent. V oblasti výskumu a pedagogiky sa venuje zdravotno-technickým stavbám, vodnému hospodárstvu, urbanizovanej hydrológii, systémovému inžinierstvu, matematickému modelovaniu, softvarovým návrhom v orientácií na odvodňovanie miest a obcí aj v rámci študijného programu Civil Engineering.

Osobný manažment si zdokonaľoval v rámci domácich školení a zahraničných stáži v Kanade na National Water Resear Institute Burlington a v Európskom prostredí: Universita di Pavia Taliansko, Danish Hydraulic Institute v Dánsku, Compagnie Generale des Eaux – Paris, Francúzsko. Pôsobil ako projektový manažér Ministerstva životného prostredia EÚ Projektu: Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam FM č. 2002/SK/16/P/PA/008. Je členom skúšobnej komisie pre overovanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií pre MŽP SR. Pracoval ako člen sektorovej rady pre vodu, odpady a životné prostredie v rámci projektu Národná sústava povolaní SR, kde sa podieľal na tvorbe pracovných miest, v rámci OP zamestnanosť a sociálna inklúzia. Je zodpovedným riešiteľom projektu APVV a viacerých projektov VEGA, SAIA. Aktívne participoval na projektoch KEGA, CEIPO, EFS., členom koordinačného tímu projektu TEMPUS.

Mimo školy pôsobí ako predseda Slovenského národného komitétu International Water Association. Je členom Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky. Pracoval na tvorbe benchmarkingu vodárenských spoločností SR. Bol členom koordinačného tímu projektu NATO. Je členom redakčnej rady časopisu Ambiente & Água An Interdisciplinary Journal of Applied Science. V rámci projektov s praxou sa zaoberá implementáciou znalostí v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia a organizáciou systémových činností. Je autorom a spoluautorom desiatok projektov hlavne z oblasti zdravotného inžinierstva a
vodného hospodárstva. Je autorom softwareových systémov napr. SeWaCAD – autonómny systém pre návrh a posudzovanie stokových sietí. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou participoval na návrhu a výstavbe odvodňovacích systémov diaľničných úsekov SR. Ovláda viacero programovacích jazykov, systém algoritmizácie úloh a metódy operačného výskumu. V roku 2014 bol expertom pracovnej skupiny Vodné hospodárstvo (Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1, OP KŽP) v rámci regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja. Je autorom a spoluautorom dvoch monografií, skrípt a desiatok domácich a zahraničných publikácií. Školiteľom 2 úspešne ukončených a piatich aktívnych doktorandov, viedol desiatky diplomantov a bakalárov.

  


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 918 669 029
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
prorektor.stud@stuba.sk