Prejsť na obsah
Absolventi

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
tel.: 0918 669 029
email: prorektor.stud@stuba.sk


ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV

Rektorát STU
Vazovova č. 5, 812 43  Bratislava 1
2. poschodie, vľavo 

Mgr. Marianna Michelková
vedúca
tel.:     0917 669 312
email: marianna.michelkova@stuba.sk
číslo dverí: B 316

Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
zástupkyňa
tel.:    0917 669 316
email: jana.kmetova@stuba.sk 
číslo dverí: B 312

Anna Valentovičová
tel.:    0917 669 318
email: anna.valentovicova@stuba.sk 
číslo dverí: B 317

Janka Vojteková
tel.: 0917 669 642
email: janka.vojtekova@stuba.sk 
číslo dverí: B 317

 

PRODEKANI 
pre prvý a druhý stupeň štúdia

Stavebná fakulta STU
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
tel.:      02/592 74 596
e-mail: peter.makys@stuba.sk 
 

Strojnícka fakulta STU
RNDr. Viera Záhonová, CSc.
tel.:      02/572 96 150
e-mail: viera.zahonova@stuba.sk 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
tel.:      02/602 91 166
e-mail: mikulas.bittera@stuba.sk
prodekan pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.:      02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
prodekanka pre inžinierske štúdium

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
tel.:      02/593 25 353, 0917 669 053
e-mail: monika.bakosova@stuba.sk 


Fakulta architektúry STU
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
tel..      0918 665 009, 0918 665 040 
e-mail: jan.ilkovic@stuba.sk
              ilkovic@fa.stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel: 0918 646 047, 0906 068 311
e-mail: roman.cicka@stuba.sk


Fakulta informatiky a informačných technológií STU
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
tel.:      02/210 22 318
e-mail: prodekan_studium@fiit.stuba.sk 
 

Ústav manažmentu 
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.:       0918 669 110, kl. 9138, 02/556 49 124
e-mail:  daniela.spirkova@stuba.sk

  

PRODEKANI 
pre tretí stupeň štúdia

Stavebná fakulta STU
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
tel.:      02/592 74 596
e-mail: peter.makys@stuba.sk
 

Strojnícka fakulta STU
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
tel.:     02/572 961 93, 0917 944 106
e-mail: ernest.gondar@stuba.sk   
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.:      02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
tel.:      02/593 25 353, 0917 669 053
e-mail: monika.bakosova@stuba.sk
 

Fakulta architektúry STU
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
tel.:      02/572 76 453,  0903 762 040
e-mail: robert_spacek@stuba.sk
 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel: 0918 646 047, 0906 068 311
e-mail: roman.cicka@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
tel.:      02/210 22 316
e-mail: prodekan_vyskum@fiit.stuba.sk
 

Ústav manažmentu 
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.:       0918 669 110, kl. 9138, 02/556 49 124
e-mail:  daniela.spirkova@stuba.sk