Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia / Oddelenie výživy a hodnotenia potravín

Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú metódy a techniky senzorického hodnotenia vína a vínnych nápojov, postup pri degustácií vín a štatistické spracovanie výsledkov hodnotenia. Majú odpovedajúce teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme triedenia vín a praktické skúsenosti. Po splnení predpísaných skúšok získajú certifikát "Vybraný posudzovateľ"  podľa  ISO 8586-1, 1993, Sensory analysis – General guidance for selection, training and monitoring of assessors – Part 1: Select assessors, (Senzorická analýza – Všeobecná smernica pre výber, tréning a monitoring posudzovateľov - Časť 1: Vybraní posudzovatelia), tak ako je to zavedené v štátoch EÚ. Na základe certifikátu sú zapísaní do Registra vybraných posudzovateľov FCHPT STU, z ktorého si organizátori regionálnych aj celoštátnych prestížnych súťaží kvality vín resp. medzinárodných konkurzov vín a pod. vyberajú a prizývajú do hodnotiacich komisií.

Osnova

Anatómia a fyziológia zmyslových orgánov /1 h/. Metódy senzorického hodnotenia vín /2 h/. Praktické hodnotenie vín /2 h/. Princípy senzorickej analýzy, terminológia používaná pri senzorickom hodnotení, psychometria /1 h/. Senzorické hodnotenie vínnych nápojov /1 h/. Testy na preverenie schopností hodnotiteľa /6 h/. Všeobecné podmienky pre senzorické hodnotenie /2 h/.

Odborný garant Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Organizačný garant Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSC. Tel.: 0917279565
Email: alexander.pribela@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 15 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania FCHPT STU
Cena 150-170 €
Priznané právo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo: 0473/2010/226/1
od: 15.12.2010
do: 15.12.2015


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!