Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie / Oddelenie technológie ropy a petrochémie

Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú základné vedomosti o chemickej podstate, fyzikálnych a úžitkových vlastnostiach zložiek motorových palív a mazív. Oboznámia sa s technológiami výroby benzínov motorových náft, stlačeného zemného plynu (CNG), skvapalnených ropných plynov (LPG) a mazacích olejov.

Cieľ:

Vzdelávanie pracovníkov čerpacích staníc, skladníkov a iných pracovníkov s pohonnými hmotami, motorovými palivami a mazivami.

Poskytnúť ucelený obraz o surovinách používaných na výrobu motorových palív a mazív. Ozrejmiť význam požívaných technológií výroby v moderných rafinériách. Vysvetliť súvislosť parametrov ropných produktov s ich fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením.

Podať prehľad o kvalitatívnych úžitkových vlastnostiach  súčasných motorových palív a mazív. Poukázať na technologické, ekologické a ekonomické súvislosti a východiská rafinérskej výroby a kvality produktov.

Osnova

Základné pojmy, terminológia a systematika zlúčenín prítomných v pohonných hmotách a mazivách. (1 hod)

Úvod do technológie výroby motorových palív a mazív (2 hod)

Parametre kvality produktov vyrábaných v rafinérii. (1 hod)

Základy hodnotenia kvalitatívnych vlastností benzínov, motorových náft  a ostatných typov palív. (2 hod)

Výroba a vlastnosti mazív (výroba olejov a tukov 2 hod)

Použitie, hodnotenie a skúšky mazív (1 hod)

Odborný garant doc. Ing. Pavol Daučík, PhD
Organizačný garant Mgr. Marcela Hadvinová, doc. Ing. Elena Hájeková, PhD Tel.: 59325402
Email: elena.hajekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 9 hodín Forma: Prezenčná
Miesto konania Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Externá forma v lokalite záujemcov.
Cena 200 € Pri počte účastníkov 5 až 10 z jednej firmy zľava 10 %, pri viac ako 10 účastníkoch z jednej firmy zľava 25% zo základnej ceny.
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!