Prejsť na obsah
Ďalšom vzdelávaní

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky / Katedra aplikovanej mechaniky

Profil absolventa

Absolvent kurzu získa základné poznatky o možnostiach modelovania, numerickej analýzy, simulácie a predikcie správania sa materiálov v procesoch tepelného spracovania.

Osnova

Tepelné spracovanie kovových materiálov. Vznik napätí a deformácií v tepelnom spracovaní. Porušenie materiálov. Teoretické základy modelovania a numerického riešenia teplotných, napäťovo-deformačných a elektromagnetických polí, riešenie združených úloh. Prehľad komerčných programových systémov pre simuláciu procesov tepelného spracovania. Tvorba a verifikácia simulačného modelu. Geometrický model, generovanie konečnoprvkovej siete, definovanie lineárnych a nelineárnych materiálových vlastností, modelovanie fázových transformácií, zadávanie začiatočných a okrajových podmienok, definovanie zaťažení. Voľba výpočtových metód. Presnosť a stabilita riešenia. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov numerického riešenia. Analýza a numerická simulácia vybraných procesov tepelného spracovania.

Odborný garant doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Organizačný garant Ing. Eva Babalová, PhD. Tel.: +421 918 646 601
Email: eva.babalova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prezenčná, kombinovaná
Miesto konania MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Rázusova 2, 917 24 Trnava
Cena 1100 € /účastník
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Materiálovo technologická,Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
Prepíšte text z obrázku do poľa:
Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obázok.
 

Položky označené * sú povinné!