Prejsť na obsah
Dianí na STU
Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre Program Európskej územnej spolupráce Juhovýchodná Európa organizuje dňa 8. decembra 2009 Národný informačný deň v súvislosti s otvorením 2. výzvy na predkladanie projektov programu SOUTH EAST EUROPE 2007-2013 (SEE)
Miesto konania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina, Bratislava.

Predbežný program a Registračný formulár - vyplnený registračný formulár zašlite e-mailom najneskôr do 3.12.2009 na adresu: zuzana.faberova@enviro.gov.sk


Sprievodná informácia o 2. výzve programu SEE:

Výzva na predkladanie projektových zámerov je otvorená od 23. novembra 2009 do 21. decembra 2009, do 22.00 hod, kedy bude prvé kolo výzvy uzavreté.Cieľom Operačného programu Juhovýchodná Európa je zlepšenie procesu územnej, ekonomickej a sociálnej integrácie, podpora kohézie, stability a konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvíjania nadnárodneho partnerstva a spoločných akcií v záležitostiach strategického významu.
Upozorňujeme, že predmetná výzva je charakterizovaná ako tzv. „targeted call" a je otvorená pre nasledovné oblasti intervencie:
- 1.3 Zlepšiť rámcové podmienky a pripraviť cestu pre inováciu (Enhance the framework conditions and pave the way for innovation)
- 3.1 Zlepšenie koordinácie pri podpore, plánovaní a prevádzkovaní primárnych a sekundárnych dopravných sietí (Improve co-ordina-tion in promoting, planning and oper-ation for primary & secondary trans-portation networks)
- 3.2 Rozvinúť stratégie na vyriešenie „digitálneho rozdelenia" (Develop strategies to tackle the "digital divide)
- 3.3 Zlepšiť rámcové podmienky pre multimodálne platformy (Improve framework conditions for multi-modal platforms)
- 4.3 Podporovať využívanie kultúrnych hodnôt pre rozvoj (Promote the use of cultural values for development)

V prípade nasledujúcich troch oblastí intervencie budú prednostne podporené projekty smerujúce k priamemu napĺňaniu priorít v zmysle Programového manuálu (podrobnosti budú zverejnené v texte výzvy):
- 2.2 Zlepšiť prevenciu environmentálnych rizík (Improve prevention of environmental risks)
- 2.3 Podporovať spoluprácu pri riadené prírodných zdrojov a chránených oblastí (Promote co-operation in management of natural assets and protected areas)
- 2.4 Podporovať efektívne využívanie energie a zdrojov (Promote energy and resource efficiency)

Oblasti intervencie č. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 sú pre 2. výzvu uzavreté a nie je teda možné predkladať v rámci nich projekty!
Informácia o otvrení druhej výzvy je zverejnená na oficiálnej stránke programu SEE: http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/second_call/, taktiež ju nájdete na stránke Národného orgánu (MŽP SR) v časti Operačný program Juhovýchodná Európa - Aktuálne http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5625.