Prejsť na obsah
Dianí na STU

Úskalia vykurovacieho obdobia

Požiare, spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,2% z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarmi zapríčinenými komínmi sa jedná o podiel cca 5%. Aj keď sa z hľadiska celkových štatistík nejedná o veľký podiel, nemôžme tieto čísla podceňovať. Každý rok „vďaka" technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny priamo do ovzdušia, sa vzťahujú primerane opatrenia, ktoré platia pre komín (všeobecne).

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru. Čistenie a kontrolu komína a dymovodu vykonáva pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa osoba s odbornou spôsobilosťou, pre potreby fyzických osôb sa, okrem vypaľovania komínov, činnosť odborne spôsobilej osoby nevyžaduje. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly, príp. preskúšania komína a dymovodu sa vydáva pre účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho dozoru.

Niekoľko rád na záver :

Pri samotnom používaní spotrebičov by sme sa mali riadiť niekoľkými zásadami :

 • umiestnenie spotrebiča
 • pripojenie spotrebiča
 • dostatočný prívod vzduchu
 • odvod spalín
 • používanie predpísaného paliva
 • dodržiavanie bezpečných vzdialeností
 • nehorľavé a izolačné podložky, nehorľavé podlahy
 • dodržiavanie návodu na obsluhu
 • používanie schválených spotrebičov
 • pravidelné čistenie komínov