Prejsť na obsah
Uchádzači

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Útvar medzinárodných vzťahov STU poskytuje študentom, ktorí majú záujem študovať na niektorej z fakúlt STU „PRÍPRAVNÝ MODULOVÝ KURZ PRE ŠTÚDIUM ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA STU“.

Kurz je akreditovaný MŠ SR č. 3182/2010/130/2.

Vzdelávanie sa môže realizovať v: anglickom jazyku, ak uchádzači o štúdium budú študovať na vybranej fakulte STU v anglickom jazyku, alebo v slovenskom jazyku, ak uchádzači o štúdium budú študovať na vybranej fakulte STU v slovenskom jazyku. Kurz pozostáva z ôsmych odborne zameraných modulov. Modul je súbor štruktúrovaných učebných textov, úloh (prípadových štúdií, modelových situácií, kontrolných otázok) a skúseností (znalostí, spôsobilostí) zostavených na dosiahnutie cieľov určených pre špecifikovane skupiny účastníkov vzdelávania.

Modul Reálie a štúdium (MRŠ)

Modul Slovenský jazyk (MSJ)

Modul Anglický jazyk (MAJ)

Modul Matematika (MM)

Modul Fyzika (MF)

Modul Geológia (MG)

Modul Environmentálne inžinierstvo (MEI)

Modul Základy práce s PC (MZPC)

28 hodín

100 hodín (SJ/A1 50 hodín; SJ/A2 50 hodín)

80 hodín (AJ/A1 40 hodín; AJ/A2 40 hodín

52 hodín (M/A1 28 hodín; M/A2 24 hodín)

16 hodín

24 hodín

24 hodín

25 hodín

Obsah jednotlivých modulov tvoria vybrané témy, ktoré poskytujú účastníkom vzdelávania základ pre ich následné štúdium na STU. Lektori interaktívnymi metódami vysvetľujú, prednášajú, zadávajú úlohy a hodnotia prácu účastníkov kurzu. Primárnym cieľom každého modulu je, aby účastníci vzdelávania zvládli problematiku toho ktorého modulu tak, aby vedeli získané vedomosti a zručnosti bez problémov implementovať v praxi.

Účastníci vzdelávacieho programu si z ponúkaných modulov môžu vybrať tie, ktoré budú pre nich dôležité pre štúdium študijného odboru na vybranej fakulte STU.

Minimálny počet účastníkov: na otvorenie kurzu je potrebných 6 – 8 účastníkov.

Podmienky prijatia: ukončené sekundárne vzdelávanie - maturita.

Základné formy štúdia: úvodné prednášky lektorov k tematickým okruhom a témam štúdia, cvičenia zamerané na získavanie vedomostí, postupov, informácií, skúseností a postojov, konzultácie s lektormi (osobné, písomné, on-line), individuálne štúdium odbornej literatúry k jednotlivým modulom.

Záverečná skúška: skladá sa z časti teoretickej (písomná – záverečný test a ústna – riadený rozhovor). Absolvovanie vzdelávacieho programu (modulu) zvyšuje predpoklady pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a následné štúdium na zvolenej fakulte STU.

Ukončenie vzdelávania: po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu (modulu) študent získa osvedčenie o jeho absolvovaní.

MODULY ZAMERANÉ NA SLOVENSKÝ JAZYK:

Modul Slovenský jazyk (SJ/A1 pre začiatočníkov 50 hodín a MSJ/A2 pre pokročilých 50 hodín (cena za kurz 330,00 € kurz)

Modul Slovenský jazyk - intenzívny 240 hodín (750,00 € za kurz)

Všetci absolventi získajú potrebnú slovnú zásobu, schopnosť komunikovať v ústnej a písomnej forme, základy odbornej terminológie v oblasti technických odborov štúdia a odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia.

Viac informácií: Útvar medzinárodných vzťahov STU
e-mail:
laura.gressnerova@stuba.sk
ivan.prelovsky@stuba.sk