Prejsť na obsah
Uchádzači

Uchádzači sa môžu hlásiť na štúdium na STU prostredníctvom elektronického prihlásenia alebo zaslaním vyplnenej prihlášky tlačiva ŠEVT. V prípade elektronického prihlásenia môže byť poplatok spojený s prijímacím konaním nižší. Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Elektronická prihláška - vyplnenú prihlášku je potrebné uchádzačom vytlačiť, podpísať a s príslušnými prílohami zaslať na príslušné študijné oddelenie. Elektronický systém navedie uchádzača k správnemu vyplneniu prihlášky.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete tu.
 

Podmienky pre prijatie na štúdium:


Príručka k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy z:

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/Ústavom manažementu, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium.