Prejsť na obsah
Uchádzači

Uchádzači sa môžu hlásiť na štúdium na STU prostredníctvom elektronického prihlásenia alebo zaslaním vyplnenej prihlášky tlačiva ŠEVT. V prípade elektronického prihlásenia môže byť poplatok spojený s prijímacím konaním nižší. Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Elektronická prihláška - vyplnenú prihlášku je potrebné uchádzačom vytlačiť, podpísať a s príslušnými prílohami zaslať na príslušné študijné oddelenie. Elektronický systém navedie uchádzača k správnemu vyplneniu prihlášky.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 
Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete tu.

Podmienky pre prijatie na štúdium:

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/univerzitným ústavom, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium.
 
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 
Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje Slovenská technická univerzita v Bratislave témy dizertačných prác uskutočňovaných na jej súčastiach, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať:
 
Stavebná fakulta
po slovensky
po anglicky
 
Strojnícka fakulta
po slovensky
po anglicky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
po slovensky  
po anglicky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
po slovensky  
po anglicky
 
Fakulta architektúry
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
 
Ústav manažmentu