Prejsť na obsah
Uchádzači
 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, najmä v: technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Na univerzite študuje vo všetkých stupňoch a formách štúdia cca 18 000 domácich a zahraničných študentov na fakultách a ústavoch so sídlom v Bratislave a v Trnave.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má tieto fakulty a ústavy:
   STAVEBNÁ FAKULTA STU, v skratke SvF 
 STROJNÍCKA FAKULTA STU, v skratke SjF
 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU, v skratke FEI
 FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU, v skratke FChPT
 FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU , v skratke FA
 MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU so sídlom v Trnave, v skratke MTF
 FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU, v skratke FIIT
 ÚSTAV MANAŽMENTU STU, v skratke ÚM

Štúdium na fakultách STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  1. stupeň bakalársky študijný program
2. stupeň inžiniersky, resp. magisterský študijný program
3. stupeň doktorandský študijný program

na nasledovných fakutlách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

 

SvF      bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

 

SjF       bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

 

FEI       bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

 

FChPT  bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

 

FA        bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

 

MtF      bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

     

FIIT      bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

  ÚM       bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium