Prejsť na obsah
Uchádzači

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní prihlášky na bakalárske štúdijné programy na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, povinný predložiť potvrdenie/ rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal v zahraničí, to sa nevzťahuje na doklady získané v Českej republike.

Dňa 28. marca 2015 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.

Podľa  článku 1 zmluva sa  okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl.

Žiaden absolvent, českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).

Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania.

Zjednoduší sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.

Zároveň sa nevyžaduje  uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, čoho je väčšina na pracovnom trhu. To sú napr. ekonómovia, informatici a i., ktoré nemajú zákonom stanovený kvalifikačný predpoklad na výkon povolania.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/uplatnovanie-zmluvy-medzi-slovenskou-republikou-a-ceskou-republikou-o-vzajomnom-uznavani-rovnocennosti-dokladov-o-vzdelani-vydavanych-v-slovenskej-republike-a-v-ceskej-republike/.

Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Obvodný úrad v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadeľ nemá udelený pobyt v SR.

Kontakt na:
Obvodný úrad v Bratislave - Odbor školstva: veronika.rechtova@ksuba.skinfo@ksuba.sk, +421 2 492 078 06
Obvodný úrad v Trnave - Odbor školstva: eva.huttova@ksutt.sk, ksu@ksutt.sk, +421 33 55 502 03
Obvodné úrady v SR

Žiadateľom, ktorí ukončili štúdium v krajinách, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní - Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko - vydá príslušný Obvodný úrad „potvrdenie“ Žiadateľom, ktorí ukončili štúdium v ostatných krajinách, vydá príslušný Obvodný úrad „nostrifikáciu“
K podaniu žiadosti je potrebné doložiť: K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:
 • vyplnený formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného úradu
 • vyplnený formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného úradu
 • overenú kópiu dokladu o ukončení školy, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu alebo o inej obdobnej skúške

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť overená Apostillou.
Zoznam príslušných úradov, ktoré v jednotlivých krajinách doklady overujú, je uvedený v Haagskom dohovore.
Krajiny Haagskeho dohovoru o Apostille. Pre žiadateľov z Českej republiky a Rakúskej republiky apostila potrebná nie je.

 • overenú kópiu dokladu o ukončení školy, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu alebo o inej obdobnej skúške 

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť overená:
 1. Apostila - zoznam príslušných úradov, ktoré v jednotlivých krajinách doklady overujú, je uvedený v Haagskom dohovore.
  Krajiny Haagskeho dohovoru o Apostille.
 2. Legalizácia a superlegalizácia - pre ostatných žiadateľov - overuje orgán štátu na to príslušný, ktorým je príslušné ministerstvo alebo notárstvo v príslušnom štáte (v ktorom bolo vzdelanie získané) a zastupiteľský úrad SR v tomto štáte.
 • overený zoznam predmetov s uvedením počtu ich vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia (učebný plán štúdia), ak z dokladu uvedeného vyššie priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia.
 • potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania a nie je uvedené v učebnom pláne štúdia.
 • úradný preklad v slovenskom jazyku dokladu získaného v zahraničí. Preklad musí vyhotoviť súdny prekladateľ. Doklady vydané v českom jazyku nie je potrebné prekladať. Aktuálny zoznam štátnych prekladateľov/tlmočníkov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR môžete nájsť tu.
 • úradný preklad v slovenskom jazykudokladov získaných v zahraničí. Preklad musí vyhotoviť súdny prekladateľ. Aktuálny zoznam štátnych prekladateľov/tlmočníkov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR môžete nájsť tu.
 • Protokol o doplňujúcich skúškach (len občan Slovenskej republiky).
 • Protokol o doplňujúcich skúškach (len občan Slovenskej republiky).
 • Kolok v hodnote 6,50 €
 • Kolok v hodnote 6,50 €
 • Preukaz totožnosti (O.P., pas)
 • Preukaz totožnosti (O.P., pas)
 • Stanovisko o ekvivalencii štúdia v zahraničí (prevod známok)
  Stanovisko vydáva:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
  Stromová 1
  813 30 Bratislava, Slovenská republika

Informácia k podaniu žiadosti:
v slovenskom jazyku
v anglickom jazyku

 • Stanovisko o ekvivalencii štúdia v zahraničí (prevod známok)
  Stanovisko vydáva:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
  Stromová 1
  813 30 Bratislava, Slovenská republika

Informácia k podaniu žiadosti:
v slovenskom jazyku
v anglickom jazyku

Legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 31 – 34)
 • Vyhláška č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami
 • Zákon č. 213/2002 Z. z. - Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov