Prejsť na obsah
Uchádzači

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou postupuje Slovenská technická univerzita v Bratislave v zmysle:

V zmysle vyššie uvedených predpisov vysoké školy môžu rozhodovať o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami.

(1) Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania sa vzťahuje osobitný predpis.

(2) O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,

b) ministerstvo, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.

(3) Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní podľa odseku 2, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu. Ak by akademický titul alebo jeho skratka boli zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa tohto zákona, na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti, ako bolo v štáte, z ktorého doklad o vzdelaní pochádza, ministerstvo rozhodne o používaní primeraného akademického titulu.

(4) Podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa tohto paragrafu ustanovuje všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo (Vyhláška MŠ SR 238/2005 Z. z.) o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.

(5) Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 1 musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(6) V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvádza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

Pred podaním žiadosti venujte pozornosť zoznamu akreditovaných študijných programov na STU. (Študijné plány jednotlivých študijných programom si môžete pozrieť tu).
STU môže rozhodnúť o uznaní dokladu len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré realizuje STU.

V prípade, že STU nerealizuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, pri hľadaní vhodnej vysokej školy v SR Vám môže pomôcť zoznam akreditovaných študijných programov na vysokých školách v SR, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Na webovej stránke kliknite na odkaz “Zoznam priznaných a pozastavených práv v 1. - 3. stupni VŠ vzdelávania“). Zo zoznamu môžete zistiť, ktorá vysoká škola realizuje štúdium, ktoré je (aspoň z hľadiska názvu programu) príbuzné k tomu, ktoré ste absolvovali.

Záverečné doklady o vzdelaní získané po ukončení vysokoškolského štúdia III. stupňa (doktorandského študijného programu) získané na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v členských štátoch EÚ, EHP a vo Švajčiarsku uznáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Predpísaný formulár žiadosti a ostané informácie nájdete tu. Vysoká škola (STU) je kompetentná uznať záverečné doklady o vzdelaní získané po ukončení vysokoškolského štúdia III. stupňa len z ostatných štátov.

Dňa 28. marca 2015 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.

Podľa  článku 1 zmluva sa  okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl.

Žiaden absolvent, českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).

Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania.

Zjednoduší sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.

Zároveň sa nevyžaduje  uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, čoho je väčšina na pracovnom trhu. To sú napr. ekonómovia, informatici a i., ktoré nemajú zákonom stanovený kvalifikačný predpoklad na výkon povolania.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/uplatnovanie-zmluvy-medzi-slovenskou-republikou-a-ceskou-republikou-o-vzajomnom-uznavani-rovnocennosti-dokladov-o-vzdelani-vydavanych-v-slovenskej-republike-a-v-ceskej-republike/.

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

  1. vyplnený formulár žiadosti Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní“;
  2. diplom alebo iný doklad o vzdelaní získaný v zahraničí - notárom alebo matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka*. Doklad vydaný v českom alebo v anglickom jazyku nie je potrebné prekladať. Doloženie úradného prekladu môže STU vyžiadať dodatočne, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné pre ďalšie posúdenie;
  3. výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu (s výpisom absolvovaných predmetov za celé štúdium) - notárom alebo matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka*. Doklad vydaný v českom alebo v anglickom jazyku nie je potrebné prekladať. Doloženie úradného prekladu môže STU vyžiadať dodatočne, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné pre ďalšie posúdenie;
  4. sylaby absolvovaných predmetov odborného zamerania - v prípade uznania dokladu v odbore architektúra a urbanizmus alebo dizajn. Sylaby predmetov je potrebné predložiť v slovenskom alebo anglickom jazyku. Ak doklad pochádza zo štátu, s ktorým má SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu (Chorvátska republika, Maďarská republika, Nemecko, Poľsko, Rumunsko), sylaby nie je potrebné predkladať;
  5. Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť overená:
  6. doklad o prechádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní (kópia).
  7. doklad o úhrade poplatku vo výške 40 € podľa smernice o poplatkoch platnej pre aktuálny akademický rok. (Platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
  8. Okrem dokladov uvedených v bode 2 a 3 môže STU vyžiadať podľa potreby aj ďalšie doklady. V takom prípade sa konanie vo veci uznania dokladu preruší do dňa doloženia príslušného dokladu/ov.

Ak doklad pochádza zo štátu, s ktorým má SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu (Chorvátska republika, Maďarská republika, Nemecko, Poľsko, Rumunsko), vysoká škola uzná doklad automaticky (t.j. bez vykonania rozdielových skúšok alebo dopracovania záverečnej práce).

Lehota pre rozhodnutie:
STU rozhodne vo veci do 30 dní od podania žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch sa lehota predlžuje do 60 dní (§  49 ods. 2 Zákona č. 71/1967).

Inštrukcia pre uhradenie poplatku:

Bankové spojenie
IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007 
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK 

BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
                         Radlinského 32
                         810 05 Bratislava
                         Slovakia

KS: 0308
VS: 901111025 (pre žiadosť o uznanie dokladu)
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – uznanie dokladu, napr. Einstein – uznanie dokladu

Adresa pre zaslanie žiadosti:
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Rektorát STU
Vazovova č. 5, 812 43  Bratislava

Ďalšie informácie:
Ing. Jana Kuzmová Kmeťová - tel. č. 0917 669 316, jana.kmetova@stuba.sk

Zasielanie výsledného rozhodnutia žiadateľom:
Na požiadanie je možné žiadateľovi zaslať rozhodnutie prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. V súlade so smernicou Školné a poplatky spojené so štúdiom pre aktuálny akad. rok si STU účtuje poplatok za náklady za odoslanie rozhodnutia. Poplatok (poštovné a balné) je potrebné uhradiť spolu s poplatkom za uzanie dokladu(ov)) podľa platobnej inštrukcie zverejnenej vyššie na tejto stránke.
V súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, STU zasiela rozhodnutie prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou len do vlastných rúk majiteľa dokladu, prípadne tretej osobe (na základe úradného splnomocnenia majiteľa dokladu).
Ceny zásielok si môžete pozrieť tu.

* Aktuálny zoznam štátnych prekladateľov/tlmočníkov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR môžete nájsť tu.