Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
  
Erasmus+ študijný pobyt - podrobné informácie pre študentov STU
 
Erasmus+ pracovná stáž - podrobné informácie pre študentov a absolventov STU
 
Erasmus+ výučba - podrobné informácie pre učiteľov STU
 
Erasmus+ školenia - podrobné informácie pre pracovníkov STU
 
Erasmus+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan, prodekan alebo Erasmus+ inštitucionálny koordinátor. Každá dohoda musí byť doručená na ÚMV R-STU.

Inter Institutional Agreement
ISCED codes 2013 - zoznam ISCED 2013 kódov študijných odborov, ktoré sa vpisujú do dohody

   
Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823
European Policy Statement 

Info sheet o SK BRATISL01