Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Kontakt:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (ÚMV STU)
Vazovova 5

812 43 Bratislava


Stránkové hodiny:

Pondelok       9.00  - 12.00   
Utorok 9.00  - 12.00 13.00  - 15.00
Streda 9.00  - 12.00 13.00  - 15.00
1.  Čo je Erasmus+ stáž? 
 
2.  Kto sa môže stať Erasmus+ stážistom?
 
3.  Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže
 
4.  Kedy možno realizovať stáž? 
 
5.  Kde možno stáž realizovať a kde nie? 
 
6.  Ako sa možno stať ERASMUS+ stážistom a kedy je uzávierka podávania prihlášok? 
 
7.  Čo si musí študent/absolvent vybaviť pred vycestovaním?
 
8.  Čo si musí študent/absolvent vybaviť pred vycestovaním?
 
9.  Čo musí študent/absolvent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV R-STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant?
  
10. Kedy študent/absolvent podpisuje zmluvu na Erasmus+ grant a kedy grant dostane. 
   
11. Čo musí študent/absolvent urobiť po príchode do podniku?  
 
12. Čo študent odovzdá na ÚMV R-STU do 14 dní po ukončení stáže? 
  
     
Zoznam Erasmus+ stážistov v roku 2014/2015               Mesačné granty v roku 2015-2016
Zoznam Erasmus+ stážistov v roku 2015/2016                                 
Zoznam Erasmus stážistov v rokoch 2010-2014                Mesačné granty v rokoch 2007-2014
           
1. Čo je Erasmus+ stáž? 
  Stáž je obdobie, ktoré študent alebo absolvent strávi v podniku alebo v organizácii v štátoch Európskej úniečiastočnou finančnou podporou z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností. Praktická stáž je iný výraz pre používané termíny "odborný výcvik" alebo "prax". Viac informácií o programe Erasmus+ si môžete prečítať na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC
        
Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.
 
2. Kto sa môže stať Erasmus+ stážistom?
a) Každý študent, ktorý je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom STU alebo
b) každý absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia. Budúci absolventi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia môžu podať prihlášku na stáž s požadovanými tlačivami priebežne počas posledného roka štúdia najneskôr však do 31.5. a
c) je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
d) Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
 
3. Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže?
a) Minimálna dĺžka trvania stáže je 2 mesiace.
b) Maximálna dĺžka trvania stáže je 12 mesiacov.
c) Študent/absolvent môže realizovať mobilitu na stáž počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia.
d) Na každom stupni štúdia má študent/absolvent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.
e) Absolvent môže absolvovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.
f) Mobilitu na stáž môžu absolvovať aj študenti, ktorí už boli na mobilite počas programu Erasmus v rokoch 2007-2014.
Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ stáž a Erasmus+ štúdium.
Príklady:
1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr.: Erasmus+ 5 mesačnú stáž alebo napr.: 5 mesačné štúdium a ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3=12) 
2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na stáž. Kým ukončí Ing. štúdium môže absolvovať ešte napr.: 5 mesiacov na štúdium alebo na stáž a ešte 2 mesačnú stáž. (5+5+2=12)
3) V 1. ročníku PhD. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na stáž. Kým ukončí PhD. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 3 mesiace na štúdium a ešte 4 mesačnú stáž. (5+3+4=12)
 
4. Kedy možno realizovať stáž?
Stáž možno realizovať v priebehu zimného alebo letného semestra alebo počas letných prázdnin až do 30.9.
 
5. Kde možno stáž realizovať?
V podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva. Študent si podnik môže nájsť sám alebo v spolupráci s fakultou.
Inšpirujte sa výberom štátu a podniku na základe skúseností bývalých Erasmus študentov STU Erasmus stážisti 2010-2014 alebo záverečnými správami z Erasmus mobilít študentov celého Slovenska.
Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku a Macedónsku.
Kde nemožno stáž realizovať?
a) európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr; pozri webovú stránku: http://europa.eu/agencies/index_sk.htm
b) organizácie, ktoré riadia európske programy;
c) národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.
 
6. Ako sa možno stať ERASMUS+ stážistom a kedy je uzávierka podávania prihlášok?

Minimálne 2 týždne pred vycestovaním študent/absolvent odovzdá na ÚMV R-STU kompletne vyplnené, opečiatkované a podpísané originály nižšie uvedených materiálov a), b), c).
Študenti môžu podávať prihlášky priebežne.
Budúci absolventi môžu podať prihlášky iba do 31.5. aktuálneho akademického roka, a môžu absolvovať stáž až do roka od podania prihlášky, teda maximálne do 31.5. nasledujúceho roka. 

a) Learning Agreement for Traineeship
Learning Agreement for Traineeship je dohoda o pracovnom programe, ktorý bude študent realizovať počas stáže v zahraničnom podniku.
-  Dohodu si študent pripraví v spolupráci s garantom svojho študijného programu a prodekanom pre vzdelávanie.
-  Dohodu musí schváliť podpisom a pečiatkou garant študijného programu a prodekan pre vzdelávanie.
-  Dohodu treba vyhotoviť a podpísať v 3 exemplároch:
   . Jeden originál si ponechá študent.
   . Druhý originál si ponechá prijímajúci podnik.
   . Tretí originál zostáva súčasťou zložky študenta na ÚMV R-STU na účely kontroly a auditu. 
-  Prijímajúci podnik musí dohodu schváliť podpisom a pečiatkou.
-  Prijímajúci podnik pošle poštou 2 originály Learning Agreement for Traineeship spolu s Akceptačným listom na adresu:
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Útvar medzinárodných vzťahov, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovensko,
   alebo materiály naskenované e-mailom na adresu: international@stuba.sk.
b) Akceptačný list
Akceptačný list vystavuje prijímajúci podnik a vyjadruje v ňom akceptáciu študenta na Erasmus stáž na dohodnuté časové obdobie.
-   Akceptačný list musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri prijímajúceho podniku.
-   Akceptačný list musí byť  opečiatkovaný a podpísaný konzultantom (osobou zodpovednou za dohľad nad študentom).
-   Akceptačný list pošle prijímajúci podnik poštou na adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave,
    Útvar medzinárodných vzťahov, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovensko, alebo naskenovaný e-mailom
    na adresu: international@stuba.sk.
c) Výpis výsledkov za predchádzajúce ukončené semestre absolvovaného štúdia.
Absolvent aj kópiu diplomu k ukončenému štúdiu, alebo potvrdenie o ukončení štúdia.
        
7. Čo sa deje po odovzdaní prihlášky na ERASMUS+ stáž?
Každá prihláška je zaradená do zoznamu Erasmus+ stážisti 2015/2016, kde študent nájde v "Poznámke" vysvetlenie k stavu svojej prihlášky. 
 
8. Čo si musí študent/absolvent vybaviť pred vycestovaním?
a) On-line jazykový test. Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina a daný jazyk nie jeho rodným jazykom. Výsledok on-line hodnotenia jazykových schopností nesmie slúžiť ako oficiálny doklad o jazykových kompetenciách študenta.
Výsledok testu nemá vplyv na účasť na Erasmus+ mobilite študenta/absolventa, slúži ako prieskumný nástroj Európskej komisie.
Študent/absolvent dostane link na jazykový test na svoju e-mailovú adresu..
b) Ubytovanie v zahraničí.
Prijímajúci podnik môže poskytnúť ubytovanie alebo pomôcť pri jeho hľadaní, inak si študent/absolvent ubytovanie vybavuje sám.
c) Cestovné lístky.
Študent/absolvent si samostatne zabezpečí cestovný lístok, letenku alebo iný druh dopravy. Kópiu lístka študent/absolvent odovzdá na ÚMV-R-STU pred vycestovaním. 
d) Povinné zdravotné poistenie (Európsky zdravotný preukaz poistenca).
Kópiu študent/absolvent odovzdá na ÚMV-R-STU pred vycestovaním. 
e) Komerčné poistenie, ktoré zahrnuje:
- poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
pokrývajúce škodu spôsobenú študentom na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva,
- úrazové poistenie, pokrývajúce škodu spôsobenú študentovi na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva, ak takéto poistenie neposkytne študentovi prijímajúci zahraničný podnik (v niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona),
- poistenie liečebných nákladov pre prípad špeciálnych lekárskych zákrokov, spolu s popisom toho, čo pokrýva.
f) Zrušenie stážového pobytu.
Ak študent/absolvent  z nejakého dôvodu nemôže vycestovať na plánovanú Erasmus+ stáž, ihneď túto skutočnosť nahlási na ÚMV R-STU. 
 
9. Čo musí študent/absolvent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV R-STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant?
Nižšie uvedené materiály k vycestovaniu na Erasmus+ mobilitu odovzdá študent/absolvent buď osobne v čase úradných hodín, alebo ak je mimo Bratislavu alebo Slovenska pošle materiály poštou na adresu ÚMV-R-STU, alebo materiály odovzdá študentom poverená osoba. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).
a) Kópia povinného zdravotného poistenia.
Európsky zdravotný preukaz poistenca.
b) Kópia komerčného poistenia.
Poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov.
d) Kópia cestovného lístka alebo letenky.
e) Tlačivo o osobnom účte
Osobný účet musí byť vedený v ktorejkoľvek banke v SR a majiteľom účtu musí byť študent/absolvent. Informácia o účte tvorí súčasť zmluvy na grant. Na tento účet bude študentovi/absolventovi prevedený grant EU.
f) Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v núdzi.
          
10. Kedy študent/absolvent podpisuje zmluvu na Erasmus+ grant a kedy grant dostane.
a) Zmluvu na grant, ktorú vypracuje ÚMV-R-STU, podpíše iba ten študent/absolvent, ktorý odovzdal všetky materiály k vycestovaniu a má ich v poriadku. Študent/absolvent podpisuje zmluvu na grant osobne v úradných hodinách.
V prípade, keď študent/absolvent nemôže prísť podpísať zmluvu na grant osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia sa prikladá k zmluve na grant.
b) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta/absolventa na stáž
Zmluva obsahuje informáciu o podmienkach vyplatenia grantu, záväzky študenta/absolventa, ktorých splnenie je opodstatnením nároku na grant a ich nesplnenie môže viesť k strate nároku na grant a tiež obsahuje práva Erasmus+ študenta/absolventa.
c) Potvrdenie o nástupe na pobyt    
Zahraničnou firmou potvrdené tlačivo môže študent/absolvent poslať zo zahraničia e-mailom (naskenovaný originál), faxom, alebo poštou na adresu ÚMV-R-STU (do obálky treba dať originál). Ak študent/absolvent poslal potvrdenie e-mailom alebo faxom, originál tlačiva odovzdá na ÚMV-R-STU po návrate zo stáže. Po obdržaní tlačiva ÚMV-R-STU vystaví žiadosť na prevod grantu na účet študenta/absolventa.
Odporúčame študentom/absolventom, aby si tlačivo vyplnili sami a prijímajúcu firmu požiadali o podpis a pečiatku. Dátum nástupu na stáž musí byť zhodný s dátumom začiatku mobility uvedenom v Zozname Erasmus+ stážistov 2014/2015 (stĺpec "Pobyt od").
    
11. Čo musí študent/absolvent urobiť po príchode do podniku?
a) Akékoľvek zmeny voči schválenej ERASMUS dohode o pracovnom programe stáže a Záväzku k zabezpečeniu kvality stáže, ktoré študent zistí po príchode do podniku, musí študent v spolupráci s podnikom zdokumentovať do jedného mesiaca po nástupe do podniku a zabezpečiť odsúhlasenie všetkými tromi zmluvnými stranami.
c) Ak sa študent/absolvent rozhodne predčasne vrátiť alebo skrátiť svoj pobyt, ihneď o tom písomne informuje ÚMV R-STU, lebo by sa mohol vystaviť situácii, že bude musieť vrátiť celý grant.
d) Ak má študent/absolvent problémy, ktoré nezvláda samostatne, ihneď o tom informuje ÚMV R-STU.
        
12. Čo študent odovzdá na ÚMV R-STU do 14 dní po ukončení stáže?
a) Traineeship certificate
Traineeship certificate je dokument, v ktorom zahraničný supervisor vyhodnotí všetky aspekty práce študenta/absolventa v podniku/firme. Supervisor hodnotí nadobudnuté znalosti, zručnosti, intelektuálne a praktické, ako aj kompetencie nadobudnuté počas odbornej stáže v podniku/firme.
Vyhodnotenie - Traineeship certificate musí obsahovať originál podpisu supervisora, pečiatku podniku/firmy a dátum vystavenia. 
b) Potvrdenie o ukončení pobytu
Odporúčame študentovi/absolventovi, aby si tlačivo vyplnil sám a prijímajúci podnik požiadal iba o podpis a pečiatku. Dátum ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumom ukončenia Erasmus+ mobility uvedenom v zozname Erasmus+ stážistov (stĺpec "Pobyt do"). Odovzdať treba originál tlačiva.
c) Potvrdenie o nástupe na pobyt (bod 11 c)). Odovzdať treba originál tlačiva.
d) Správa študenta/absolventa z Erasmus+ mobility. 
Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle študentovi/absolventovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Študent/absolvent správu v Mobility Tool vyplní on-line a potvrdí stlačením tlačidla "submit". Študent/absolvent správu netlačí.
e) Cestovné lístky z cesty tam a späť.  V prípade elektronickej letenky originály palubných lístkov.
f) Originály poistenia zodpovednosti za škodu, úrazového poistenia a komerčného zdravotného poistenia (ak bolo uzavreté).
h) Ak je študent/absolvent mimo Bratislavy alebo Slovenska a teda sa nemôže na ÚMV R-STU dostaviť osobne v čase úradných hodín, môže hore uvedené materiály poslať na ÚMV R-STU poštou, alebo cez poverenú osobu. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).
       
Europass - študent si môže vo vlastnom záujme vyplniť tlačivo Europass, dokument, potvrdzujúci absolvovanie stáže v zahraničnom podniku. Tlačivo musí byť schválené všetkými zúčastnenými stranami (študent, prijímajúca a vysielajúca inštitúcia). Podrobnosti
           
Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020: 48145-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Erasmus+ ID Code: SK BRATISL01
European Policy Statement