Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Kontakt:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (UMV STU)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

international@stuba.sk

Erasmus+ mobilita pracovníkov
Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancom univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na zahraničných vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností a umožňuje účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie na zahraničnú inštitúciu a pod.

Výber pracovníkov
Pracovníci sú vybraní fakultou na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu, ktorý musí byť uvedený v Staff mobility for training – Mobility Agreement. Výber pracovníkov musí prebiehať transparentne. Fakultou vybraných pracovníkov písomne nominuje prodekan pre zahraničné vzťahy listom prorektorovi.

Kam môže pracovník vycestovať?
- na  ktorúkoľvek partnerskú inštitúciu uvedenú v Erasmus+ zozname dohôd,
- alebo 
na zahraničné vysokoškolské vzdelávacíe inštitúcie, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+ a môžu realizovať mobility študentov, učiteľov a pracovníkov v rokoch 2014-2021. 
- účasť na konferencii, sympóziu, výstave nie je povolená. 

Dĺžka mobility pracovníka
Mobilita pracovníka môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestu. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilitu pracovníka možno realizovať najneskôr do 30.09.

Financovanie nákladov na mobilitu pracovníka
a) Cestovné náklady
Na akademický rok 2014/2015 je z dotácie STU vyčlenená suma cca 250 € na jednu mobilitu pracovníka. Cestovné náklady sa vyúčtujú na základe reálnych nákladov na cestu, napr. najvýhodnejšia cena letenky alebo cestovného lístka.
Za miesto začiatku cesty sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia. Ak pracovník už je na mieste konania v rámci inej aktivity, podpora na cestovné náklady nebude udelená.
Na jeden deň na cestu pred prvým dňom výučby v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni výučby v zahraničí sa pridáva k trvaniu mobility. Tieto extra dni sä považované za oprávnené pre výpočet individuálnej podpory.


b) Pobytové náklady    

Na pokrytie pobytových nákladov poskytuje Európska únia finančnú podporu vo forme dennej sazdby, ktorá pracovníkovi vždy prináleží. Pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady prináležia pracovníkovi na dni aktivity a na 0 - 2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivít v zahraničí a deň po poslednom dni aktivít v zahraničí).
EUR/deň  - Denná sadzba na pobytové náklady podľa prijímajúcej krajiny
        120  -  Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.
        105  -  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko,
                   Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko.
          90  -  FYROM-Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Španielsko.
          75  -  Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko. 
Do 14. dňa mobility prináleží pracovníkovi denná sadzba v EUR na pobytové náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky. Od 15. dňa do 60. dňa mobility prináleží pracovníkovi 70% dennej sadzby v EUR na pobytové náklady.


c) Dofinancovanie zo zdrojov fakulty
Ak náklady na mobilitu presiahnu náklady financované EÚ a dotáciou STU, pracovník musí uviesť v tlačive "Prihlášky na mobilitu" finančný zdroj vedený na fakulte. Rektorát si po výučtovaní cesty vyžiada od fakulty tie náklady, ktoré presiahli podporu EÚ a dotáciu STU.

Pred vycestovaním na mobilitu pracovníka

Nominovaný pracovník doručí na Útvar medzinárodných vzťahov rektorátu STU (ÚMV-R-STU) v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 15 pracovných dní pred plánovaným vycestovaním, originály všetkých nižšie uvedených dokumentov.
Na základe predložených dokumentov 1., 2., 3., prípadne aj 4. vystaví ÚMV-R-STU pracovníkovi 5. "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu pracovníkov" na pobytové náklady.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet pracovníka.


1)   Prihláška na mobilitu pracovníka
Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa, zabezpečte podpis prodekana pre zahraničné vzťahy a ak použijete aj financovanie zo zdroja/zdrojov na fakulte, zabezpečte aj podpis osoby zodpovednej za zdroj/zdroje financovania.


2)    Staff mobility agreement for training (Pracovný plán)
Nevyhnutnou súčasťou pracovného plánu pracovníka je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu a aktivity realizované počas mobility. Pracovný plán musí pracovník odovzdať na ÚMV R-STU už schválený prijímajúcou inštitúciou. Schválenie pracovného plánu musí byť vyjadrené originálom podpisu osoby zodpovednej za prijatie na zahraničnej inštitúcii. Pracovný plán je akceptovateľný aj ako naskenovaná kópia zaslaná prijímajúcou inštitúciou cez e-mail. 

  
3)    Žiadosť o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu 
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa a zabezpečte aj podpis Vášho nadriadeného. Ostatné podpisy zabezpečuje ÚMV-R-STU.


4)    Ak pracovník použije súkromné motorové vozidlo, patrí mu náhrada vo výške sumy cestovného lístka verejnej dopravy v súlade so Smernicou 2/2013.      

Žiadosť o povolenie vlastného cestného motorového vozidla na pracovnej ceste
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste  Dohodu o použití vlastného vozidla uzatvára pracovník a tajomník alebo dekan fakulty.
Smernica 2/2013 - SK Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri pracovnej ceste

5)   Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
      - Keď pracovník odovzdal všetky vyššie uvedené materiály, ÚMV-R-STU mu vystaví "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie". Zmluva definuje grant na pobytové náklady vo forme dennej sazdby, ktorá pracovníkovi vždy prináleží.
      - ÚMV-R-STU pošle zmluvu pracovníkovi na podpis.
      - Pracovník obratom pošle 3 originály späť na ÚMV-R-STU, ktorý zabezpečí podpis prorektora.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet pracovníka.

6)   Pracovník s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať
      o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve 2015 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2015/2016
nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Žiadosti o dodatočný príspevok ku grantu musí pracovník odovzdať najneskôr do 19.6.2015 na ÚMV-R-STU. 


Po ukončení mobility pracovníka

Pracovník je povinný do 10 dní po návrate z mobility odovzdať na ÚMV-R-STU nasledujúce materiály:
1)    Potvrdenie o účasti.
Pracovník musí predložiť doklad o skutočnom dátume začiatku a ukončenia školenie formou potvrdenia vystaveného prijímajúcou inštitúciou na hlavičkovom papieri inštitúcie a s originálom podpisu kontaktnej osoby. Potvrdenie musí obsahovať celé meno pracovníka, názov prijímajúcej inštitúcie, meno kontaktnej osoby, jej funkciu a presný dátum začiatku a ukončenia školenia.
2)   Podklady k vyúčtovaniu cesty   
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Pracovník uvedie prechod hraníc zo SR a do SR a uvedie predkladané originály dokladov:
      - palubné lístky z lietadla alebo lístky na vlak, autobus alebo na iný dopravný prostriedok,
      - originál dokladu o úhrade cestovného (pokladničný blok, výpis z účtu),
      - originál dokladu o úhrade ubytovania, 
      - originál poistenia na cestu a originál dokladu o úhrade poistenia,
      - originály ďalších možných nárokovateľných nákladov. 
3)   Správa z Erasmus+ mobility 
Správu z Erasmus+ mobility musí pracovník vyplniť on-line v Mobility Tool, ktorý spravuje Európska únia. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle pracovníkovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Pracovník odošle správu Európskej únií stlačením tlačidla "submit". Správu netreba odovzdať v tlačenej forme.