Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Útvar medzinárodných vzťahov  STU (ÚMV STU)
Vazovova 5

812 43 Bratislava

Stránkové hodiny:   

Pondelok     9.00  - 12.00
Utorok 9.00  - 12.00      13.00  - 15.00
Streda 9.00  - 12:00 13.00  - 15.00

Kontakty na ERASMUS+ koordinátorov STU
 
1.   Čo je Erasmus+ študijný pobyt?
 
2.   Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ študijného pobytu?
 
3.   Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom? 
 
4.   Ako sa možno stať ERASMUS+ študentom?
 
5.   Ako sa študent prihlási na zahraničnú univerzitu?
 
6.   Ako sa študent dozvie, že ho zahraničná univerzita akceptovala?
 
7.   Čo si musí študent vybaviť pred vycestovaním? 
 
8.   Čo musí študent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV R-STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant? 
 
9.   Kedy študent dostane grant.
 
10. Čo študent vybavuje počas pobytu na zahraničnej inštitúcii?
 
11. Čo musí študent odovzdať na ÚMV R-STU do 14 dní po ukončení Erasmus+ mobility?
 
12. Uznanie štúdia absolvovaného počas Erasmus+ mobility
 
  
Mesačné granty v roku 2015/2016                              Mesačné granty v roku 2014/2015                      
Zoznam Erasmus+ študentov za rok 2015/2016
Zoznam Erasmus študentov v rokoch 2007-2015          Mesačné granty v rokoch 2007-2014  
   
1.  Čo je Erasmus+ študijný pobyt?
       
Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v štátoch Európskej únie, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.
Podrobné informácie o programe Erasmus+ nájdete na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC.
 
Financovanie 
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.
                    
2.  Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ študijného pobytu?
               
a) Minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Na 3 mesiace môžu ísť len tí študenti, ktorí budú pracovať na záverečnej práci a teda nebudú navštevovať prednášky a nebudú robiť skúšky.
b) Maximálna dĺžka štúdia je 12 mesiacov.
b) Študent môže absolvovať mobilitu počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia.
c) Na každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.
d) Mobilitu môžu absolvovať aj študenti, ktorí už na mobilite boli počas programu Erasmus v rokoch 2007-2014.
e) Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.
Príklady:
1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr.: Erasmus+ 5 mesačnú stáž, alebo 5 mesiacov štúdium a ešte 3 mesiace stáž. (4+5+3=12)
2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí Ing. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium a ešte 2 mesačnú stáž. (5+5+2=12)
3) V 1. ročníku PhD. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí PhD. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 3 mesiace na štúdium a ešte 4 mesačnú stáž. (5+3+4=12)
    
3.  Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom? 
 
a) Každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.
Každý študent musí byť v čase vycestovania na mobilitu zapísaný na štúdium na STU.
b) Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
c) Študent, ktorý študuje na slovenskej vysokej škole ale má trvalý pobyt mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.
   
4.  Ako sa možno stať ERASMUS+ študentom?
     
a) Študent si vyberie univerzitu zo zoznamu ERASMUS+ dohôd STU,
S vybranou univerzitou musí mať fakulta, na ktorej študent študuje, podpísanú dohodu. Erasmus+ dohoda musí byť platná v tom akademickom roku, v ktorom študent plánuje vycestovať.
Dohodu podpísala fakulta STU a fakulta partnerskej univerzity. Obidve fakulty v dohode definujú počet študentov, ktorí môžu ísť na mobilitu a počet mesiacov, ktoré môže každý študent absolvovať. Odporúčame študentovi opýtať sa svojho fakultného Erasmus+ koordinátora na zmluvný počet študentov. Predíde sa tak sklamaniu, ak pri veľkom počte uchádzačov študent neprejde výberovým konaním. Študent si môže vybrať aj náhradnú univerzitu alebo univerzity.
V prípade uzatvorenia novej Erasmus+ dohody, študent kontaktuje Erasmus+ koordinátora fakulty.
b) Inšpirácia pri výbere univerzity
Študent sa môže pri výbere štátu a univerzity inšpirovať napr.: na základe skúseností bývalých Erasmus študentov STU uvedených v zozname Erasmus študenti v rokoch 2007-2015 alebo zo záverečných správ študentov z celého Slovenska.
c) Výber novej univerzity
Študent môže požiadať fakultného Erasmus+ koordinátora svojej fakulty, aby uzavrel novú dohodu s novou univerzitou.
Zoznam zahraničných vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií vydaný Európskou komisiou zahrnuje všetky inštitúcie EU, ktoré sa zapojili do programu Erasmus+ a môžu realizovať mobility študentov, učiteľov a pracovníkov v rokoch 2014-2021.
d) Výber predmetov
Študent si hľadá univerzitu, kde sa vyučuje študijný program s predmetmi (alebo veľmi podobný), ktoré by študent študoval na STU, keby nešiel na mobilitu. Študent hľadá tieto informácie na web stránkach danej univerzity. Odporúčame pozrieť si aj to v akom jazyku prebieha výučba. Ak informácia o jazyku výučby nie je na webe dostupná, študent kontaktuje tamojšiu osobu zodpovednú za štúdium. 
e) Konzultácia plánovaného štúdia
Obsah naplánovaného štúdia konzultuje študent s garantom študijného programu, resp. prodekanom pre vzdelávanie svojej fakulty. Je to dôležité, aby mohlo byť štúdium absolvované v zahraničí študentovi uznané.
f) Záväzok študenta
Študent musí priniesť minimálne 20 kreditov za semester, za dva semestre minimálne 40 kreditov.
g) Záverečné práce
Ak študent chcete ísť na zahraničnú univerzitu s cieľom pracovať na záverečnej práci (bakalárskej, inžinierskej, dizertačnej) a teda nebude robiť skúšky, uvedie v Dohode o obsahu štúdia tému záverečnej práce alebo aspoň popis oblasti, v ktorej bude záverečná práca. Pobyt za účelom vypracovania záverečnej práce sa najúspešnejšie vybavuje spoluprácou pedagóga vašej fakulty s pedagógom zahraničnej univerzity. Inak je skoro nemožné, aby zahraničná univerzita našla študentovi vedúceho záverečnej práce. Niektoré univerzity zverejňujú témy záverečných prác, na ktorých môžu pracovať zahraniční študenti. Takáto mobilita môže trvať iba 3 mesiace. 
h) Prihláška na ERASMUS+ do výberového konania na STU
Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".
Otvorenie prístupu do on-line prihlášky si nastavuje každá fakulta samostatne.
Termín otvorenia prístupu za fakultu konzultuje študent s fakultným Erasmus+ koordinátorom.
i) Výberové konania
Na fakultách prebehnú výberové konania uchádzačov o Erasmus+ študijný pobyt.
Vybraní študenti získajú právo prihlásiť sa na zahraničnú univerzitu podľa bodu 4.
j) Po 14.februári fakultní Erasmus+ koordinátori odovzdajú na ÚMV-R-STU materiály vybraných študentov.
k) Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve 2015 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2015/2016 nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Žiadosti o dodatočný príspevok ku grantu musia študenti odovzdať najneskôr do 19.6.2015 na ÚMV-R-STU.  
   
5.  Ako sa študent prihlási na zahraničnú univerzitu?
 
Študenti vybraní výberovým konaním fakulty sa musia samostatne prihlásiť na zahraničnú univerzitu. Zahraničné univerzity zasielajú akceptačné listy - akceptujú iba tých študentov, ktorí postupovali presne podľa požiadaviek zahraničnej univerzity, napr.:
a) On-line prihláška
Ak univerzita vyžaduje vyplnenie on-line prihlášky, ktorú má zahraničná univerzita na svojich web stránkach, študent zrealizuje všetko presne podľa pokynov. V takomto prípade zahraničná univerzita akceptuje/odmieta iba a výlučne na základe svojej on-line prihlášky podanej cez svoj on-line systém. Prístup k on-line prihláškam zahraničných univerzít nájdete kliknutím na text "Erasmus+" za celým názvom univerzity v zozname ERASMUS+ dohôd STU.
b) Iný typ prihlášky
Ak univerzita nemá on-line prihlášku, ale žiada iný typ materiálov, študent opäť postupuje podľa pokynov zahraničnej univerzity a pošle všetky požadované materiály na adresu zahraničnej univerzity.
  
6. Ako sa študent dozvie, že ho zahraničná univerzita akceptovala?
 
a) Študent dostane zo zahraničnej univerzity:
1. e-mail, v ktorom zahraničná univerzita informuje študenta, že je akceptovaný na Erasmus+, alebo
2. e-mail, v prílohe ktorého bude priložený akceptačný list, alebo
3. akceptačný list zaslaný poštou na adresu študenta, alebo
4. Learning Agreement for Erasmus+ Studies (dohoda o obsahu štúdia) podpísaný za obidve univerzity.
Ak študent dostal akceptáciu, je povinný doručiť dokument o akceptácii na ÚMV-R-STU. Týmto študent získa nárok na finančný príspevok EÚ - grant na mobilitu.
b) Študent akceptovaný zahraničnou univerzitou si môže začať vybavovať náležitosti súvisiace s vycestovaním a študijným pobytom v zahraničí.
c) O veciach týkajúcich sa akceptácie zahraničnou univerzitou, náležitostí pred vycestovaním, o vzdaní sa mobility a o Erasmus+ grante komunikuje študent s ÚMV R-STU. 
d) Otázky týkajúce sa obsahu štúdia a zmien v obsahu štúdia konzultuje študent s garantom svojho študijného programu alebo s prodekanom pre vzdelávanie alebo s fakultným koordinátorom.
    
7.  Čo si musí študent vybaviť pred vycestovaním? 
        
a) On-line jazykový test. Každý Erasmus+ študent musí absolvovať on-line hodnotenie svojich jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina a daný jazyk nie jeho rodným jazykom. Výsledok on-line hodnotenia jazykových schopností nesmie slúžiť ako oficiálny doklad o jazykových kompetenciách študenta.
Výsledok testu nemá vplyv na účasť na Erasmus+ mobilite študenta, slúži ako prieskumný nástroj Európskej komisie.
Študent dostane link na jazykový test na svoju e-mailovú adresu.
On-line jazykový kurz. Každý študent, ktorý absolvoval on-line test, môže požiadať o link a prístupové heslá do bezplatného on-line jazykového kurzu toho jazyka, z ktorého urobil on-line jazykový test.
b) Ubytovanie v zahraničí. Zahraničné univerzity mávajú na svojich web stránkach informácie o možnostiach ubytovania, alebo posielajú takéto informácie na e-mailovú adresu študenta.
Ak poskytovateľ ubytovania v zahraničí vyžaduje depozit, študent by ho mal uhradiť ako zálohu za rezerváciu ubytovania, inak mu nemusí byť ubytovanie rezervované.
Študent môže kontaktovať bývalých Erasmus študentov STU zo Zoznamu Erasmus študentov 2007-2015.
c) Cestovné lístky. Študent si samostatne zabezpečí cestovný lístok, letenku alebo iný druh dopravy. Kópiu lístka odovzdá na ÚMV-R-STU pred vycestovaním.
d) Povinné zdravotné poistenie (Európsky zdravotný preukaz poistenca). Kópiu preukazu študent odovzdá na ÚMV-R-STU pred vycestovaním. Študent môže uzavrieť aj odporúčané komerčné poistenie na liečebné náklady pre prípad špeciálnych lekárskych zákrokov. Kópiu odovzdá na ÚMV-R-STU pred vycestovaním.
e) Zrušenie Erasmus študijného pobytu.
Ak študent z nejakých dôvodov (zdravotné, súkromné, študijné, ...) nemôže vycestovať na plánovaný Erasmus+ študijný pobyt, ihneď túto skutočnosť nahlási na ÚMV R-STU.  
             
8.  Čo musí študent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV R-STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant? 
    
Nižšie uvedené materiály k vycestovaniu na Erasmus+ mobilitu odovzdá študent buď osobne v čase úradných hodín, alebo ak je študent mimo Bratislavu alebo Slovenska pošle materiály poštou na adresu ÚMV-R-STU, alebo materiály odovzdá študentom poverená osoba. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).
a) Akademický kalendár prijímajúcej univerzity alebo priamo fakulty, na ktorú študent vycestuje na štúdium.  
b) Kópia "Learning Agreementu" potvrdeného za obidve univerzity alebo iba za fakultu STU.
c) Kópia európskeho zdravotného preukazu poistenca a v prípade uzavretia aj kópia rozšíreného komerčného poistenia.
d) Tlačivo o osobnom účte študenta. Osobný účet musí byť vedený v ktorejkoľvek banke na Slovensku a majiteľom účtu musí byť študent. Informácia o účte študenta tvorí súčasť zmluvy na grant. Na tento účet bude študentovi prevedený grant EU.
e) Kópia cestovného lístka alebo letenky.
f) Potvrdenie o zápise na inžinierske štúdium. Ak študent práve ukončil bakalárske štúdium a do zahraničia plánuje vycestovať ako študent prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
g) Potvrdenie o zápise na doktorandské štúdium. Ak študent práve ukončil inžinierske štúdium a do zahraničia plánuje vycestovať ako študent prvého ročníka doktorandského štúdia.
h) Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v núdzi. 
i) Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Študent, ktorý bude v čase Erasmus+ študijného pobytu poberať sociálne štipendium, doloží rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia na daný akademický rok. Rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia sa vydávajú obvykle až v októbri alebo v novembri, teda v čase, keď študent už môže byť v zahraničí. Toto rozhodnutie možno doručiť na ÚMV R-STU poštou alebo prostredníctvom príbuzných alebo známych. Študentovi s  priznaným sociálnym štipendiom bude vyhotovený dodatok k zmluve na grant a bude mu pridelený vyšší grant (pozri v tabuľke grantov) a to aj spätne, teda na všetky mesiace a dni študijného pobytu v zahraničí.
ÚMV-R-STU vypracuje pre študenta Zmluvu na grant. Zmluvu podpíše iba ten študent, ktorý odovzdal všetky materiály k vycestovaniu a materiály sú v poriadku. Študent podpisuje zmluvu na grant osobne v úradných hodinách na ÚMV-R-STU. V prípade, že študent nemôže prísť podpísať zmluvu na grant osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia zostáva v zložke študenta na ÚMV-R-STU spolu s druhým originálom zmluvy. 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta. (Zmluva na rok 2015/2016 bude zverejnená po podpísaní dohody medzi STU a SAAIC na rok 2015/2016 v priebehu letných prázdnin).
Zmluva obsahuje podmienky pre vyplatenie grantu, záväzky študenta, ktorých splnenie opodstatní nárok študenta na grant ale ich nesplnenie môže viesť k strate nároku na grant a zmluva zároveň obsahuje aj práva Erasmus+ študenta.
          
9.  Kedy študent dostane grant?
        
a)  
Študent musí zdokladovať svoj nástup na zahraničnú univerzitu, aby mu mohol byť prevedený grant na jeho účet. Na dokladovanie nástupu na zahraničnú univerzitu použije študent tlačivo o nástupe na štúdium.
b) Potvrdenie o nástupe na mobilitu.
Odporúčame študentom, aby si tlačivo vyplnili sami a prijímajúcu inštitúciu požiadali už iba o podpis a pečiatku. Ušetria tým zahraničnej univerzite čas na vyplňovanie tlačiva pre každého študenta zvlášť. Dátum nástupu na štúdium musí byť zhodný s dátumom začiatku mobility, ktorý má študent uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta.
Zahraničnou inštitúciou potvrdené tlačivo môže študent poslať na ÚMV-R-STU nasledovne:
- e-mailom (naskenovaný originál),
- faxom,
- poštou na adresu ÚMV-R-STU (do obálky treba dať originál).
Ak študent poslal potvrdenie e-mailom alebo faxom, originál tlačiva odovzdá na ÚMV-R-STU po návrate zo študijného pobytu. Po obdržaní potvdenia o nástupe na štúdium ÚMV-R-STU vystaví žiadosť na prevod grantu na účet študenta. 
                             
10.  Čo študent vybavuje počas pobytu na zahraničnej inštitúcii ?
     
a) Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (Changes).
Ak študent po príchode na zahraničnú univerzitu zistí, že univerzita neposkytuje výučbu predmetu/predmetov v jazyku, v ktorom je študent schopný štúdium absolvovať, alebo ak zistí, že obsah štúdia, ktorý si naplánoval v Learning Agreement for Erasmus+ Studies (dohoda o obsahu štúdia) sa odlišuje od aktuálne poskytovaného obsahu štúdia vypracuje si Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (Changes) na nový predmet/predmety. Zmeny v obsahu štúdia konzultuje študent s garantom svojho študijného programu. Schválenie zmien fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo musí byť schválené obidvomi inštitúciami, aby nadobudlo platnosť. Akékoľvek zmeny musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po príchode na zahraničnú univerzitu.
b) Predĺženie štúdia na letný semester.
Študent musí o svojom záujme predĺžiť si štúdium informovať ÚMV-R-STU. Ak je dostatok financií na predĺženie štúdia, študent dostane grant na letný semester, ak už nie sú finančné prostriedky, študent si môže predĺžiť mobilitu na vlastné náklady. V obidvoch prípadoch študent postupuje nasledovne: 
Študent prekonzultuje svoj záujem o predĺženie štúdia s relevantnou osobou na zahraničnej univerzite a na svojej domácej fakulte. Vypracuje si Learning Agreement na letný semester v on-line systéme alebo inom systéme zahraničnej univerzity. Schválenie Learning Agreementu na letný semester fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo musí byť schválené obidvomi inštitúciami, aby nadobudlo platnosť. Obidvomi inštitúciami schválený Learning Agreement a oficiálnu akceptáciu na letný semester pošle študent e-mailom na ÚMV-R-STU. ÚMV-R-STU vyhotoví študentovi dodatok k zmluve na predĺženie štúdia s grantom, alebo bez grantu.
c) Ak má študent problémy, ktoré v zahraničí nezvláda samostatne, ihneď o tom informuje ÚMV R-STU.
  
11. Čo musí študent odovzdať na ÚMV R-STU do 14 dní po ukončení Erasmus+ mobility? 
   
a) Potvrdenie o ukončení pobytu - originál, nie kópia. Odporúčame študentovi, aby si tlačivo vyplnil sám a prijímajúcu inštitúciu požiadal iba o podpis a pečiatku. Dátum ukončenia štúdia musí byť zhodný s dátumom ukončenia Erasmus+ mobility uvedenom v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta. Odovzdať treba originál tlačiva.
b) Tlačivo o nástupe na štúdium - originál, nie kópia (bod 9. c). Odovzdať treba originál tlačiva.
c) Výpis výsledkov absolvovaného štúdia na zahraničnej inštitúcii s ECTS kreditmi alebo s iným bodovým hodnotením, ku ktorému musí zahraničná inštitúcia priložiť schému na prevod bodov na ECTS.
Výpis výsledkov vydávajú univerzity po ukončení semestra a spracovaní všetkých údajov.  Výpis výsledkov odovzdá študent keď mu ho univerzita pošle, čo je obyčajne až po návrate študenta domov.
d) Hodnotiaca správa. Hodnotiacu správu odovzdá iba študent, ktorý pracoval iba na záverečnej práci (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca). Hodnotiacu správu musí vypracovať a podpísať vedúci záverečnej práce, ktorý viedol študenta na zahraničnej univerzite.
e) Správa študenta z Erasmus+ mobility. 
Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle študentovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Študent správu vyplní on-line v Mobility Tool a potvrdí stlačením tlačidla "submit". Študent správu nemusí vytlačiť a nemusí ju odovzdať vytlačenú na ÚMV-R-STU.
f) Cestovné lístky z cesty tam a späť.  V prípade elektronickej letenky originály palubných lístkov.
g) Originál komerčného poistenia na cestu a pobyt (ak bolo uzavreté).
h) Ak je študent mimo Bratislavy alebo Slovenska a teda sa nemôže na ÚMV R-STU dostaviť osobne v čase úradných hodín, môže hore uvedené materiály poslať na ÚMV R-STU poštou, alebo cez poverenú osobu. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu). 
 
12. Uznanie štúdia absolvovaného počas Erasmus+ mobility
     
Po návrate z Erasmus+ študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte:
a) Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
b) výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený zahraničnou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou,
c) sylaby absolvovaných predmetov,
d) Dohodu o obsahu štúdia (Learning Agreement),
e) Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
f) V prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na zahraničnej vysokej škole. 
g) Štúdium absolvované študentom STU na Erasmus študijnom pobyte sa uznáva v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N "Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov 
h) Ak z dôvodu Erasmus študijného pobytu musí študent predlžovať štúdium, môže mu byť školné odpustené alebo znížené podľa bodu 3. a) Metodického usmernenia, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU. Praktický postup, ako podať písomnú žiadosť o odpustenie školného, je uvedený na strane 2, v bode A. 4. v Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014.
    
ERASMUS+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan, prodekan alebo Erasmus+ inštitucionálny koordinátor. Každá dohoda musí byť doručená na ÚMV R-STU.  
Inter Institutional Agreement
ISCED codes 2013 - zoznam ISCED 2013 kódov študijných odborov, ktoré treba vpísať do dohody
 
Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823
European Policy Statement