Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Útvar medzinárodných vzťahov STU (ÚMV STU)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava


Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností a zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality pedagogickej praxe na univerzitách.


Kde môže ísť učiteľ uciť?

Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe Erasmus+ bilaterálnych dohôd fakúlt STU s partnerskými vysokoškolskými inštitúciami. Pedagóg si zo zoznamu vyberá len tie inštitúcie, s ktorými má jeho fakulta uzavretú zmluvu.

Dĺžka učiteľskej mobility
Učiteľská mobilita môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestu. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Učiteľskú mobilitu možno realizovať najneskôr do 30.09.

Minimálny počet hodín výučby
Učiteľ musí na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcií odučiť minimálne 8 hodín za týždeň, alebo za kratšiu dobu, ak pobyt trvá kratšie ako týždeň. Výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie.

Financovanie nákladov na mobilitu učiteľa

a) Cestovné náklady
    Na akademický rok 2014/2015 je z dotácie STU vyčlenená suma cca 250 € na jednu učiteľskú mobilitu. Cestovné náklady sa vyúčtujú na základe reálnych nákladov na cestu, napr. najvýhodnejšia cena letenky alebo cestovného lístka.
Za miesto začiatku cesty sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia. Ak učiteľ už je na mieste konania v rámci inej aktivity, podpora na cestovné náklady nebude udelená.
Na jeden deň na cestu pred prvým dňom výučby v zahraničí a/alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni výučby v zahraničí sa pridáva k trvaniu mobility. Tieto extra dni sä považované za oprávnené pre výpočet individuálnej podpory.       
b) Pobytové náklady
    Na pokrytie pobytových nákladov poskytuje Európska únia finančnú podporu vo forme dennej sazdby, ktorá učiteľovi vždy prináleží. Pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady prináležia na dni práce (výučby) a na 0 - 2 dni cesty (deň pred prvým dňom výučby v zahraničí a deň po poslednom dni výučby v zahraničí).
EUR/deň  - Denná sadzba na pobytové náklady podľa prijímajúcej krajiny
        120  -  Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.
        105  -  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko,
                   Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko.
          90  -  FYROM-Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Španielsko.
          75  -  Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko.  
Do 14. dňa mobility učiteľa prináleží učiteľovi denná sadzba v EUR na pobytové náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky. Od 15. dňa do 60. dňa mobility prináleží učiteľovi 70% dennej sadzby v EUR na pobytové náklady.
c) Dofinancovanie zo zdrojov fakulty
    Ak náklady na mobilitu presiahnu náklady financované EÚ a dotáciou STU, učiteľ musí uviesť v tlačive "Prihlášky na mobilitu" finančný zdroj vedený na fakulte. Rektorát si po výučtovaní cesty vyžiada od fakulty tie náklady, ktoré presiahli podporu EÚ a dotáciu STU.
 
Pred vycestovaním na mobilitu učiteľa.

   Nominovaný učiteľ doručí na Útvar medzinárodných vzťahov rektorátu STU (ÚMV-R-STU) v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 15 pracovných dní pred plánovaným vycestovaním, originály všetkých nižšie uvedených dokumentov.
Na základe predložených dokumentov 1., 2., 3., a prípadne aj 4. vystaví ÚMV-R-STU učiteľovi a pošle na podpis 5. "Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu" na pobytové náklady.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet pracovníka. 
1. Prihláška na mobilitu učiteľa
Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa, zabezpečte podpis prodekana pre zahraničné vzťahy a ak použijete aj financovanie zo zdroja/zdrojov na fakulte, zabezpečte aj podpis osoby zodpovednej za zdroj/zdroje financovania.
2. Staff mobility for teaching – Mobility Agreement   (Dohoda o programe mobility na výučbu)
Učiteľ sa dohodne s prijímajúcou inštitúciou na pláne výučby. Pripravený plán zapracuje učiteľ do Dohody o programe mobility na výučbu (Staff mobility for teaching – Mobility Agreement). Materiál sa vyhotovuje v 3 exemplároch, 1x pre učiteľa, 1x pre prijímajúcu inštitúciu a 1x pre ÚMV-R-STU.
Staff mobility for teaching – Mobility Agreement učiteľ predloží už schválený prijímajúcou inštitúciou v originály, akceptovateľná je aj kópia s naskenovanými alebo s elektronickými podpismi.
3. Žiadosť o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa a zabezpečte aj podpis Vášho nadriadeného. Ostatné podpisy zabezpečuje ÚMV-R-STU.
4.
Ak učiteľ použije súkromné motorové vozidlo, patrí mu náhrada vo výške sumy cestovného lístka verejnej dopravy v súlade so Smernicou 2/2013.
- Žiadosť o povolenie vlastného cestného motorového vozidla na pracovnej ceste
- Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste. Dohodu o použití vlastného vozidla uzatvára učiteľ a tajomník alebo dekan fakulty.
- Smernica 2/2013 - SK Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri pracovnej ceste
5. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu.
- Keď učiteľ odovzdal všetky vyššie uvedené materiály, ÚMV-R-STU mu vystaví "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu". Zmluva definuje grant na pobytové náklady vo forme dennej sazdby, ktorá učiteľovi vždy prináleží a záväzok učiteľa na počet hodín výučby.
- ÚMV-R-STU pošle zmluvu učiteľovi na podpis.
- Učiteľ obratom pošle 3 originály späť na ÚMV-R-STU, ktorý zabezpečí podpis prorektora.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet učiteľa. 
6. Učiteľ s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve 2015 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2015/2016 nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Žiadosti o dodatočný príspevok ku grantu musí učiteľ odovzdať najneskôr do 19.6.2015 na ÚMV-R-STU.  
     
Po ukončení mobility učiteľa

Učiteľ je povinný do 10 dní po návrate z mobility odovzdať na ÚMV-R-STU nasledujúce materiály:
1) Potvrdenie o účasti
Učiteľ musí predložiť doklad o skutočnom dátume začiatku a ukončenia výučby formou potvrdenia vystaveného prijímajúcou inštitúciou na hlavičkovom papieri inštitúcie a s originálom podpisu kontaktnej osoby.
Potvrdenie musí obsahovať celé meno učiteľa, názov prijímajúcej inštitúcie, jej fakulty a katedry/ústavu, meno kontaktnej osoby, jej funkciu a presný dátum začiatku a ukončenia výučby.
2) Podklady k vyúčtovaniu cesty 
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Učiteľ uvedie prechod hraníc zo SR a do SR a uvedie predkladané originály dokladov:
- palubné lístky z lietadla alebo lístky na vlak, autobus alebo na iný dopravný prostriedok,
- originál dokladu o úhrade cestovného (pokladničný blok, výpis z účtu),
- originál dokladu o úhrade ubytovania, 
- originál poistenia na cestu a originál dokladu o úhrade poistenia,
- originály ďalších možných nárokovateľných nákladov.
3) Správa z Erasmus učiteľskej mobility
Správu z Erasmus+ mobility musí učiteľ vyplniť on-line v Mobility Tool, ktorý spravuje Európska únia. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle učiteľovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Učiteľ odošle správu Európskej únií stlačením tlačidla "submit". Správu netreba odovzdať v tlačenej forme.
                             
ERASMUS+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan, prodekan alebo Erasmus+ inštitucionálny koordinátor. Každá dohoda musí byť doručená na ÚMV R-STU. 
Inter Institutional Agreement
ISCED codes 2013 - zoznam ISCED 2013 kódov študijných odborov, ktoré treba vpísať do dohody
   
Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+
1. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020: 48145-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
2. Erasmus+ ID Code: SK BRATISL01
3. European Policy Statement