Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zriadený na výkon zabezpečenia komplexnej agendy medzinárodných vzťahov univerzity. Je súčasťou rektorátu STU a v súlade s Organizačným poriadkom rektorátu STU predovšetkým:

a) udržuje a iniciuje kontakty s partnerskými zahraničnými univerzitami a zahraničnými organizáciami

b) zabezpečuje medzinárodnú mobilitu študentov a zamestnancov STU

c) podporuje rozvoj vzdelávania na STU v cudzích jazykoch

d) koordinuje prípravu študijných programov v cudzích jazykoch

e) podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania

Ďalej administruje finančné náležitosti (podľa potreby i organizačne) zabezpečuje zahraničné pracovné a študijné cesty zamestnancov rektorátu, vedie evidenciu vzdelávacích zahraničných projektov univerzity, rieši medzinárodné vzdelávacie projekty, organizačne zabezpečuje prijatia zahraničných hostí na pôde STU, realizuje prezentácie možností štúdia pre záujemcov o štúdium zo zahraničia, komunikuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami a agentúrami v oblasti sprostredkovania zahraničných záujemcov o štúdium.


KONTAKTY - Útvar medzinárodných vzťahov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5 
812 43 Bratislava
     
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy
tel.: +421 918 669 029
fax: +421 2 52 494 148   
prorektor.zahr@stuba.sk 
       
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.   
vedúca útvaru   
tel.: +421 918 646 073
fax: +421 2 52 494 148    
jana.stefankova@stuba.sk
          
Ing. Ivan Prelovský, PhD.
zástupca vedúcej útvaru
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor
študijné záležitosti, vzdelávacie projekty
tel.: +421 917 669 200
fax: +421 2 52 494 148
ivan.prelovsky@stuba.sk
        
Ing. Petra Krajňáková
Ing. Iveta Kimáková
mobility študentov mobility študentov
tel.: +421 917 669 324 tel.: +421 917 669 320
fax: +421 2 52 494 148 fax: +421 2 52 494 148
petra.krajnakova@stuba.sk iveta.kimakova@stuba.sk
 
Mgr. György Füzék  Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
zahraničné pracovné cesty, ekonomická agenda
koncepcie a rozvoj vzdelávania
tel.: +421 917 669 199 tel.: +421 917 669 198
fax: +421 2 52 494 148 fax: +421 2 52494 148
gyorgy.fuzek@stuba.sk laura.gressnerova@stuba.sk
           


KONTAKTY- fakulty STU

 

Prodekani pre zahraničné vzťahy

ERASMUS+ fakultní koordinátori

                
Stavebná fakulta (SvF)
  
     
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. Mgr. Ľubica Michalíková
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Erasmus+ koordinátor
a zahraničné vzťahy Študijné oddelenie
Radlinského 11 Radlinského 11
813 05 Bratislava 813 05 Bratislava
tel.: +421 2 59 274 498 tel.:+421 2 59 274 725
jan.szolgay@stuba.sk lubica.michalikova@stuba.sk
   
Strojnícka fakulta (SjF)
      
 
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.  Mgr. Lucia Abrhanová
prodekan pre externé vzťahy a propagáciu Erasmus+ koordinátor
Námestie slobody 17 Dekanát
821 31 Bratislava  Námestie slobody 17
tel.: +421 915 851 799 821 31 Bratislava
michal.masaryk@stuba.sk tel.: +421 917 879 775
lucia.abrhanova@stuba.sk
      
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
        
Dr. rer. nat. Martin Drozda  Mgr. Jana Jurkovičová  
prodekan pre zahraničné vzťahy           Erasmus+ koordinátor  
Iľkovičova 3 Projektové stredisko
812 19 Bratislava 1 Iľkovičova 3
tel.: +421 2 6029 1 109 812 19 Bratislava 1
martin.drozda@stuba.sk tel.: +421 2 602 91 310, mobil: +421 918 563 119     
jana.jurkovicova@stuba.sk
     
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
    
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.         prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.   
prodekanka pre štúdium, mobility študentov a Erasmus+ koordinátor
sociálnu starostlivosť o študentov Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Radlinského 9  Radlinského 9  
812 37 Bratislava 1  812 37 Bratislava 1
tel.: +421 918 674 460  tel.: +421 918 674 661 
monika.bakosova@stuba.sk miloslav.drtil@stuba.sk 
   
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
prodekan pre zahraničné vzťahy
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
tel.:+421 918 674 460
anton.gatial@stuba.sk
Fakulta architektúry (FA)  
       
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
Marta Kaločajová
prodekan pre pedagogickú činnosť a mobility  Erasmus+ koordinátor
Námestie Slobody 19 Oddelenie pre zahraničné vzťahy
812 45 Bratislava 1 Námestie Slobody 19
tel.: +421 918 665 009 812 45 Bratislava 1
jan.ilkovič@stuba.sk tel.: +421 2 572 76 211, 255
kalocajova@fa.stuba.sk
         
Materiálovotechnologická fakulta (MTF)
        
prof. Ing. Milan Marônek, PhD. Mária Rešetková, B.S.B.A.
prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy  Erasmus+ koordinátor
Paulínska 16 Oddelenie zahraničných vzťahov
917 24 Trnava   Paulínska 16
tel.: +421 906 068 366 917 24 Trnava
milan.maronek@stuba.sk tel.: +421 918 646 011
    maria.resetkova@stuba.sk
      
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT)
     
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.  Mgr. Barbara Drnajová  
prodekan pre domácu a zahraničnú   Erasmus+ koordinátor 
spoluprácu, propagáciu fakulty   Inštitút počítačových systémov a sietí 
Ilkovičova 3 Ilkovičova 3 
842 16 Bratislava 4  842 16 Bratislava 4
tel.: +421 2 21 022 543  tel.: +421 948 331 666
ivan.kotuliak@stuba.sk   barbara.drnajova@stuba.sk  
              
Ústav manažmentu (ÚM)
    
  
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.  doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.   
zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Vazovova 5, Blok B2 Vazovova 5, Blok B2
812 43 Bratislava 812 43 Bratislava
tel.: +421 908 713 465 tel.: +421 908 713 465
dagmar_petrikova@stuba.sk   dagmar_petrikova@stuba.sk