Prejsť na obsah
Študenti
  • Štipendijný poriadok STU zo dňa 29.10.2013
  • Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 24.2.2015
  • ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKU ČÍSLO 1 zo dňa 24.2.2015


NÁVRH na priznanie štipendia na stiahnutie.Zaradenie publikácií, umeleckých diel alebo umeleckých výkonov do kategórií A alebo B
V zmysle čl. 2 bod. 5 písmena a) a b) Smernice rektora č. 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU sa publikácie, umelecké diela  alebo umelecké výkony zaraďujú do kategórií atribútu výstupu A alebo B podľa jednotlivých oblastí výskumu, ktoré vychádzajú z podskupín študijných odborov Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (ďalej len "kritériá akreditácie VVUČ").

Zoznam oblastí výskumu a im zodpovedajúcich študijných odborov je uvedený v Prílohe č. 2  kritérií VVUČ.


Podrobné pravidlá hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu, ktoré obsahujú zaradenie do jednotlivých kategórií pre atribút výstupu sú uvedené v Prílohe č. 3 kritérií akreditácie VVUČ.

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy 

Oznámenie o oprave chýb v kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy  

Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu 


Základná výška motivačného štipendia odborového na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 5 Štipendijného poriadku STU platná pre akad. rok 2014/2015 predstavuje 300,- €. 

 
Základná výška motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku STU platná pre akad. rok 2014/2015 predstavuje 350,- €.
 
Zoznam vybraných študijných odborov na motivačné štipendiá určených Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 je uvedený TU.