Prejsť na obsah
Študenti

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len "STU") vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na šrtúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky


Študenti so špecifickými potrebami:

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
 
Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. 

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby is podá písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty STU alebo ústavu manažmentu STU. 

Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických potrieb


Na STU pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“); univerzitná korodinátorka a na každej fakulte pôsobí koordinátor pre fakultu. Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na STU upravuje smernica rektora č. 5/2013 účinná od 1. novembra 2013. 

Usmernenie k vytváraniu podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka

Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
tel.: +421 908 948 626
e-mail: zuzana.ceresnova@stuba.sk

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách STU

Stavebná fakulta STU
Iveta Krullová
tel.: +421 2 59 274 725
e-mail: iveta.krullova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr. Eva Danášová
tel.: +421 918 674 242 
e-mail: eva.danasova@stuba.sk

Fakulta architektúry STU
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
tel.: +421 908 948 626
e-mail: zuzana.ceresnova@stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
tel.: +421 906 068 731
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technolódií STU 
JUDr. Iveta Dekýšová
tel.: +421 2 21 022 445
e-mail: iveta.dekysova@stuba.sk