Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.Narodil sa 21. 11. 1963 v Bratislave. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave a po jej ukončení pôsobil ako výskumný pracovník, neskôr ako učiteľ. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. Zaviedol vedecké konferencie pre doktorandov ELITECH. Riadiace skúsenosti získaval vo funkcii prorektora (2003 – 2011). Bol zodpovedný za vybudovanie Univerzitného technologického inkubátora na STU v rámci programu INTEG financovaného agentúrou NARMSP z fondu PHARE, ktorý prispel k založeniu a rozvoju 32 nových podnikov. Inicioval založenie univerzitnej obchodnej spoločnosti STU Scientific. Vytvoril Výskumné centrum STU a vypracoval koncept vedecko-technologického parku ako dlhodobého rámca rozvoja areálov. 

Je členom výkonného výboru Medzinárodnej únie pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie (IUVSTA.org), predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl. Bol podpredsedom rady štátneho programu výskumu a vývoja "Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov" a predsedom rady štátneho podprogramu. V rokoch 2005 až 2009 bol členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV.sk) a autorom troch programov agentúry zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (obdoba programu SBIR/STIR) i podporu spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.
Spolupodieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roky 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov. Bol členom pracovnej skupiny Ministra školstva pre prípravu OP výskum a vývoj.

V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v piatich štátoch USA. V roku 2007 sa zúčastnil na Knowledge Economy Forum VI organizované Svetovou bankou v Cambridge. Vystúpil vo Výbore regiónov v Bruseli na podujatí Cluster building: the importance of regional networks usporiadané v rámci Open Days 2007.

Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
02/5249 7196
0918 669 118
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
rector@stuba.sk