Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

  Analyticko-preparatívny komplex pre izoláciu a identifikáciu

Postup

 podlimitná zákazka

Predbežné oznámenie

 

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

  Analyticko-preparatívny komplex pre izoláciu a identifikáciu

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

Otváranie ponúk(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 "Ostatné"

oznámenie § 41 Kritéria

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-Analyticko...

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 http://crdvo.uvo.gov.sk/index.php?ID=142244

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia