Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 

Meracia ústredňa pre vnútorné prostredie budov

Postup

 Podlimitná zákazka - verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 oznámenie-Meracia ústredňa

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

  

 Ing.Igor Kolenička 0917 669 015,

igor.kolenicka@stuba.sk

Otváranie ponúk - § 41

 Oznámenie § 41-Meracia ústredňa...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-Meracia

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia