Prejsť na obsah
Univerzita
Predmet zákazky Modernizácia výťahov
Postup Verejná súťaž
Predbežné oznámenie
(Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania) oznámenie Modernmizácia výťahov
Súťažné podklady
Kontaktná osoba – email: Mgr. Pavel Aschenbrenner, 0901 731 852, pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk
Otváranie ponúk (časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Správa o zákazke podľa § 21  Správa § 21
Odôvodnenie podľa § 46, ods.2
Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok
Ponuky uchádzačov
Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1
Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1
Zoznam subdodávateľov
Iné informácie a dokumenty
Referencia