Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Nábytok pre ŠD STU v Bratislave

Postup

 podlimitná zákazka

Predbežné oznámenie

 výzva na predkladanie ponúk

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

 

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 Otváranie časti ponúk - OSTATNÉ

 Otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia