Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 NEURON

Postup

 Verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

 NEURON

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia