Prejsť na obsah
Univerzita
Predmet zákazky okná architekti
Postup Verejná súťaž
Predbežné oznámenie
(Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania) okná architekti
Súťažné podklady
Kontaktná osoba – email:
Otváranie ponúk (časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“) formulár § 41 OSTATNÉ-Okná architekti
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Správa o zákazke podľa § 21
Odôvodnenie podľa § 46, ods.2 Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave
Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok
Ponuky uchádzačov
Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1
Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1
Zoznam subdodávateľov
Iné informácie a dokumenty
Referencia