Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Plynový chromatograf s integrátorom

Postup

 podlimitná verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

  Oznámenie

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

 Ing. Michal Frank, michal.frank@stuba.sk

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 Informácia § 41

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-Plynovýchromatograf s itegrátorom

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia

 

Posledná zmena: 30.09.2013