Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Rekonštrukcia suterénu ŠDaJ J. Hronca

Postup

 podlimitná zákazka

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 oznámenie

Súťažné podklady

Otváranie ponúk(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 "Ostatné"

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk aukciou

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa podľa § 21 Rekon. sut ŠDaJ

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 Zmluva Rekonštrukcia suterénu ŠDaJ

Ponuky uchádzačov

http://crdvo.uvo.gov.sk/index.php?ID=144764

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia