Prejsť na obsah
Univerzita

 

Predmet zákazky
Rozšírenie kapacity súčasného GCMS systému o ďalšiu analytickú vetvu a o pyrolytický mikroreaktor
Postup Verejná súťaž
Predbežné oznámenie
(Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania) oznámenie
Súťažné podklady
Kontaktná osoba – email:
Otváranie ponúk (časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

formulár § 41 OSTATNÉ

formulár § 41 Kritéria-reaktor

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhonotenia ponúk
Správa o zákazke podľa § 21 Správa o zákazke-Rozšírenie kapacity...
Odôvodnenie podľa § 46, ods.2
Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok Zmluva
Ponuky uchádzačov
Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1
Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1
Zoznam subdodávateľov
Iné informácie a dokumenty
Referencia