Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 

Scanning vibrometer

Postup

 Podlimitná zákazka - verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk-Scanning

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

 Mgr. Renata Pokorná, 02/57296186, 0917 918 899, renata.pokorna@stuba.sk
Otváranie ponúk - § 41

 Ostatné § 41

formulár na otvárabie ponúk kritéria§ 41

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyh.ponúk-Scanning

Správa o zákazke podľa § 21

 

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 Zdôvodnenie podľa § 46 odst. 2

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia