Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Stavebno technické riešenie Laboratória fakulty architektúry

Postup

 Verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

äOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

 

Laboratória fakulty architektúry

Súťažné podklady

Kontaktná osoba – email:

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 Formulár § 41- Laboratória FA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 informácia o výsledku

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa o zákazke podľa § 21

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1245715&l=sk

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia