Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Stavebný dozor

Postup

 Verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 Stavebný dozor

Súťažné podklady

 

Kontaktná osoba – email:

Ing. Renáta Remeňová, +421917 669 017, renata.remenova@stuba.sk

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 Otváranie časti ponúk - OSTATNÉ
 Otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa o zákazke podľa § 21(oprava)

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 http://crz.gov.sk/index.php?ID=1189567&l=sk

Ponuky uchádzačov

 

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia