Prejsť na obsah
Univerzita

Predmet zákazky

 Vektorový frekvenčný analyzátor

Postup

 Verejná súťaž

Predbežné oznámenie

 

 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

 Vektorový frekvenčný analyzátor

Súťažné podklady

 SP Ve Fr An R

Kontaktná osoba – email:

eduard.matyas@stuba.sk

Otváranie ponúk

(časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“)

 12.8.2013  10:00

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke podľa § 21

 Správa podľa § 21 Ve Fr An R

Odôvodnenie podľa § 46, ods.2

 

Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok

 

Kúpna zmluva č. 87/26240120018/2013

http://crz.gov.sk/index.php?ID=1171373&pg=3

Ponuky uchádzačov

 1 SPECIALNE-SYS-a-SW

 2 T&M DIRECT

 3 H-TEST Slovakia

 4 ELSINCO

 5 ANV

Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1

 Preberací protokol-VeFrAnalyzátor

Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1

 Doklad o úhrade-Ve Fr An R

Zoznam subdodávateľov

 

Iné informácie a dokumenty

 

Referencia

 Ref (3)