Prejsť na obsah
Univerzita
Predmet zákazky Výroba obalov na absolventské doklady
Postup podliminá zákazka
Predbežné oznámenie
(Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania) výzva
Súťažné podklady
Kontaktná osoba – email:
Otváranie ponúk (časť „Ostatné“ i časť „Kritériá“) formulár § 41
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia
Správa o zákazke podľa § 21 správa
Odôvodnenie podľa § 46, ods.2
Zmluva, rámcová dohoda, príp. dodatok
Ponuky uchádzačov
Dokument, o prebratí tovaru, resp. poskytnutí služby podľa § 49a, ods.1
Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 49a, ods.1
Zoznam subdodávateľov
Iné informácie a dokumenty
Referencia