Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU vydáva:

1. doklady, potvrdzujúce dobu zamestnania, resp. absolvovania vedeckej prípravy (ašpirantúry)

2. doklady, potvrdzjúce dobu štúdia:
 • potvrdenia o štúdiu na STU (SVŠT)
 • potvrdenia o absolvovaní skúšok a zápočtov (výpis skúšok a zápočtov)
 • potvrdenia oštudijnej náplni absolvovaných predmetov (sylabus - rámcové osnovy predmetov štúdia)
 • odpisy a kópie archívnych dokumentov
 • verifikácie štúdia pre tretie osoby v tuzemsku a v zahraničí (formulár).

Tieto doklady sa vydávajú na základe písomnej žiadosti s vlastnoručným podpisom žiadateľa z archívnych dokumentov, ktoré boli Archívu STU zverené z jednotlivých fakúlt, rektorátu a iných súčastí STU z nasledovných rokov:

 • rektorát – do roku 1980 vrátane
 • Stavebná fakulta – do školského roku 1981/82 vrátane
 • Strojnícka fakulta – do školského roku 1979/80 vrátane
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky – do školského roku 1979/80 vrátane
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – do školského roku 1979/80 vrátane
 • Fakulta architektúry – do školského roku 1985/86 vrátane
 • Fakulta ekonomického inžinierstva - školské roky 152/53 - 1959/60
 • Materiálovotechnologická fakulta –Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádza na fakulte
 • Fakulta informatiky a informačných technológií - Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na fakulte.

Záujemcovia o vystavenie dokladov z mladších rokov a z MTF a FIIT sa musia obrátiť priamo na personálne alebo študijné oddelenia fakulty, resp. rektorátu STU.

Doklady sa vydávajú vslovenskom jazyku. V prípade záujmu o doklad v cudzom jazyku je nutné obrátiť sa na štátneho prekladateľa.

Vystavenie dokladov je spoplatnené podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU.

Jednotlivé druhy vydávaných dokladov v slovenčine

Žiadosti o vydanie dokladov podľa fakúlt/rektorát vybavujú - kontakt.

Kontakt