Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislava

Institute of Life Long Learning (English version)

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity (ICV.STUBA.SK) je pracoviskom STU s celouniverzitnou pôsobnosťou. Poslaním inštitútu je príprava, organizácia a zabezpečenie celoživotného vzdelávania v zmysle § 1 odseku 4, písmeno e) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a čl.22 Štatútu STU so zameraním hlavne na získanie, zvyšovanie a inováciu profesnej kvalifikácie a rekvalifikácie, vrátane jazykového vzdelávania. ICV poskytuje služby v rozvoji ľudských zdrojov a spolupracuje hlavne s ostatnými súčasťami STU ako aj s inými poradenskými a vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na ich rozvoji. ICV pripravuje, organizačne zabezpečuje a realizuje podľa záujmu spoločenskej praxe celoživotné vzdelávanie vhodne zvolenými formami a metódami hlavne z technických prierezových oblastí a odborov a interdisciplinárnych odborov s cieľom urýchlenia prenosu nových informácií a poznatkov do praxe. Aktivity ICV sa pripravujú a realizujú na týchto jeho pracoviskách:

Útvar riaditeľa
Oddelenie ďalšieho vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Oddelenie technickej pedagogiky
Oddelenie jazykovej prípravy:  Francúzske centrum , Jazykové centrum

Ďalšie informácie o ICV:
Professional MBA in Automotive Industry (AMBA) 
Seniori online
Zoznam národných a medzinárodných projektov ICV


Kontakt na ICV:


Priezvisko a meno, titul

číslo telefónu

klapka

Lešinský Ján, doc. Ing., CSc.

0917 669 674

9674

Hotová Eva, Bc.

0917 669 456

9456

Babinský Miroslav, Ing.

0917 669 548

9548

Krbaťová Martina, Ing. 

0917 669 526

9526

Kundrátová Mariana, doc. Ing., CSc.

0917 669 258

9258

Gajdošová Júlia, Mgr.

0917 669 549

9549

Vassalová Katarína, Mgr.

02 57296 20

 

Novinky ICV 

všetky...