Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislava

Kontakt
Ing. Miroslav Babinský
vedúci oddelenia
projektový manažér
e-mail: miroslav.babinsky@stuba.sk
tel.: 0917669548

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV

IDENTIFIKÁCIA A POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ
Cieľom kurzu je nadobudnutie najnovších vedomostí z oblasti identifikácie a posudzovania nebezpečných stavov, resp. činností. Účastníci kurzu sa oboznámia s technikami identifikácie nebezpečných činností, ich kategorizáciou, tak s kvalitatívnym, ako aj s ich  kvantitatívnym posudzovaním. Súčasťou kurzu je oboznámenie sa s požiadavkami rizikového manažmentu a s pravidlami riadenia rizika.
Dĺžka kurzu: 30 hodín
Cena: 133 €

BEZPEČNOSŤ PRÁCE V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE
Cieľom kurzu je nadobudnutie potrebných vedomostí a získanie praktických zručností pri organizovaní starostlivosti o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení v podnikateľských subjektoch. Účastníci kurzov sa oboznámia s najdôležitejšími právnymi normami pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Budú  oboznámení so zásadami spracovania a vedenia nevyhnutnej dokumentácie a agendy podnikateľského subjektu pre oblasť bezpečnosti práce. Účastníci kurzu si osvoja nutné poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplývajú z novelizácie existujúcich právnych predpisov a zavádzania nových predpisov a noriem (ako napr. EN, ISO a pod.).
Dĺžka kurzu: 80 hodín
Cieľová skupina: Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.
Cena: 200 €

MANAŽÉR BEZPEČNOSTNO-TECHNICKEJ SLUŽBY
Cieľom kurzu je príprava účastníkov na vykonávanie manažéra bezpečnostno-technickej služby v právnických subjektoch. Ide o získanie praktických zručností pri organizovaní starostlivosti o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok a zároveň o oboznámenie sa s najdôležitejšími zákonmi a predpismi pre danú oblasť. Budúci manažéri budú zoznámení s postupmi pri odhaľovaní zdrojov rizík a nebezpečenstiev pri práci a s nástrojmi ich odstraňovania v podmienkach v právnických subjektov (firmy, organizácie štátnej správy, verejno-právne subjekty  a samosamospráva).
Dĺžka kurzu: 40 hodín (týždeň)
Cieľová skupina: Svojím poslaním je kurz určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.
Cena: 166 €

V prípade záujmu organizujeme kurzy aj na nasledovné témy:
BEZPEČNOSŤ PRÁCE V ČINNOSTI MANAŽÉRA A PODNIKATEĽA
NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PREDMETY
PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZA PRÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
OCHRANA PRI PRÁCI SO ZDROJMI IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

APLIKOVANÁ ŠTATISTIKA
Cieľom kurzu je nadobudnutie vedomostí potrebných pre získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie získaných údajov a nadobudnutie zručností pri využívaní počítačových programov určených na tieto účely. Účastníci kurzu sa oboznámia s najdôležitejšími teoretickými poznatkami z oblasti štatistiky. Na príkladoch aplikujú metódy štatistických analýz, testovania hypotéz a regresie používaných pri rozhodovaní. Účastníci si osvoja zručnosti v závislosti od používaného softwaru pre základnú analýzu nameraných (zozbieraných) hodnôt, grafickú analýzu, viacrozmerné metódy analýzy údajov, analýzu časového radu, tabuľkovú analýzu a testovanie hypotéz. Ďalej sa  zoznámia s konkrétnymi aplikáciami štatistických metód v rôznych oblastiach (inžinierstvo, vedecké výpočty, ekonomika, manažment).
Dĺžka kurzu: 40 hodín
Cieľová skupina: Kurz je určený pre záujemcov s potrebou štatistického spracovania údajov z rôznych oblastí (inžinierstvo, vedecké výpočty, ekonomika, manažment). V závislosti od potrieb je možné prispôsobiť ako používaný software, tak aj oblasť aplikácií. Je výhodou ak záujemcovia  majú ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.
Cena: 200 €
 
ZÁKLADY ŠTATISTIKY V EXCELI
Cieľom kurzu je aplikovať metódy matematickej štatistiky prakticky s využitím programu Excel. V rámci kurzu získajú účastníci poznatky potrebné na analýzu a spracovanie konkrétneho súboru údajov so zameraním na riešení úloh inžinierskej praxe. V závislosti od potrieb je možné prispôsobiť obsah kurzu (aj osnovu) podľa špecifického záujmu účastníkov alebo zadávateľa.
Dĺžka kurzu: 40 hodín
Cieľová skupina: Kurz je určený pre záujemcov s potrebou štatistického spracovania údajov z rôznych oblastí (inžinierstvo, vedecké výpočty, ekonomika, manažment). Predpokladá sa, že záujemcovia  ovládajú základy matematickej štatistiky a program Excel.
Cena: 200 €

MACROMEDIA FLASH
Kurz je určený pre tvorcov stránok WWW a iných prezentácií, ktorí vo svojej práci chcú využívať vizuálne a multimediálne efekty na báze nástrojov firmy Adobe/Macromedia. Kurz prebieha v súlade s oficiálnym výukovým kurzom Flash MX na oficiálnych verziách tohto software.
Dĺžka kurzu: 40 hodín
Cena: 200 €

ZÁKLADY PORADENSTVA
Kurz reaguje na zvyšujúcu sa potrebu poradenstva v rôznych oblastiach osobného a profesionálneho života. Formou tréningu a riešením modelových situácií účastníci získajú zručnosti, ktoré uplatnia v poradenskom pohovore pri vzdelávacom, kariérnom alebo osobnom poradenstve.
Dĺžka kurzu: 80 hodín
Cena: 300 €

KOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Cieľom kurzu je nadobudnutie vedomostí a získanie praktických zručností podporujúcich efektívnu komunikáciu. Od teoretických základov cez tréning komunikačných zručností je podstatnou časťou kurzu získanie zručností pre prípravu úspešnej prezentácie pomocou počítača. Kurz určený pre všetkých záujemcov, ktorých potrebou je zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností. V prípade požiadavky zadávateľa môže byť praktická časť prispôsobená softwaru alebo predchádzajúcim vedomostiam účastníkov.
Dĺžka kurzu: 24 hodín
Cieľová skupina: Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorých potrebou je zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností.
Cena: 100 €

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE PRE SENIOROV
Cieľom kurzu je nadobudnutie základných vedomostí a získanie praktických zručností pri ovládaní osobného počítača (počítačová gramotnosť) pre seniorov. Okrem uvedených zručností získajú účastníci aj prístup na internet a možnosť individuálnych konzultácií.
Dĺžka kurzu: 1 semester (4 hodiny raz do týždňa spolu asi 80 hodín)
Cieľová skupina: Kurz je určený pre seniorov
Cena: 54 €