Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislava

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

doc. Ing. Mariana Kundrátová, CSc. vedúca oddelenia

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

tel. číslo 00421917669258

mariana.kundratova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  


Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety

- chemickotechnologické a potravinárske predmety

- stavebné a architektonické predmety

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety

akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  dňa 12. septembra 2014.


!!!!!OZNAM NOVÝ!!!!!

Rozvrh denní študenti LS TU

Rozvrh externí študenti LS TU

Zahájenie pedagogickej praxe pre strojárov druhákov bude v pondelok 23. 2. o 10. 10 hod. na Strojníckej priemyslovke  (Fajnorovo nábrežie) v Bratislave

Elektrikári druháci - zahájenie pedagogickej praxe dňa 26. 2. 2015 o 10.00 hod. na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Karola Adlera 5 v Dúbravke

Pokyny pre prvákov na pedagogickú prax nájdete TU

!!!!!OZNAM NOVÝ!!!!!


Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov a na vykonané štátne skúšky.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

V súlade s zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je toto štúdium v obidvoch formách štúdia štvorsemestrálne s rozsahom 300 hodín.

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok pre študentov bratislavských fakúlt STU alebo v pondelok pre študentov MTF v Trnave). DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Učebný plán pre program doplňujúceho pedagogického štúdia:

Prvý ročník

Zimný semester

Letný semester

Pedagogika I.

27 h  kz

Pedagogika II.

27 h  s

Psychológia I.

27 h  kz

Psychológia II.

27 h  s

Etika v práci učiteľa

12 h  s

Didaktika technických odborných predmetov I.

30 h  s

Biológia  dorastu a školská hygiena

12 h  s

Pedagogická komunikácia a rétorika

12 h  kz

 

Druhý ročník

Zimný semester

Letný semester

Didaktika technických odborných predmetov II.

34 h  s

Didaktické praktikum

20 h  kz

Didaktická technika

12 h  kz

Záverečná práca

---

Inovácie v odbore

20 h  kz

Záverečné skúšky

---

 

Pedagogická prax: orientačná - 10 h prvý semester,

                           diagnostická - 10 h druhý semester,

                           didakticko-projektívna - 10 h tretí semester,

                           integračno-realizačná - 10 h štvrtý semester.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 15. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu ICV STU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete TU.

Skúšky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

I. ročník letný semester: do 31. augusta príslušného akademického roka;

II.   ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

II.   ročník letný semester: do 30. apríla príslušného akademického roka.

!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! !!!

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý a druhý ročník prosím zrealizovať  do 28. 02. 2015 na účet číslo: 7000084007/8180, variabilný symbol 9071000115 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý a druhý ročník prosím zrealizovať  do 28. 02. 2015 na účet číslo: 7000084007/8180, variabilný symbol 9071000115 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko

Tézy na záverečné skúšky TU

Informácie o záverečných skúškach TU

Hospitačný záznam TU

Pozorovací hárok TU

Pokyny pre písanie záverečnej práce DPŠ TU

Námety na záverečné práce nájdete TU