Prejsť na obsah
Verejnosť

1.) Žiadosť možno podať na adrese:
    
     Rektorát STU
     Útvar práce s verejnosťou
     Vazovova 5
     812 43 Bratislava 1

Žiadosť možno poslať poštou, prípadne osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. v podateľni rektorátu, kde sú k dispozícii formuláre žiadosti, elektronickou poštou na adresu public@stuba.sk, faxom na číslo 02/57 29 43 33.

2.) Evidenciu žiadostí podaných na rektoráte vedie útvar práce s verejnosťou, ktoré žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie príslušnej zložke resp.  odbornému útvaru.

3) Príslušná zložka resp. odborný útvar žiadosť vybaví. V prípade, že požadované informácie môže poskytnúť, tieto postúpi útvaru práce s verejnosťou. Útvar práce s verejnosťou získanú informáciu v zákonom stanovenej lehote zašle žiadateľovi. V prípade, že požadované informácie nemôže poskytnúť, ale môže ich poskytnúť fakulta, prípadne iná povinná osoba, oddelenie práce s verejnosťou jej žiadosť postúpi, a súčasne oznámi žiadateľovi, komu bola žiadosť postúpená.

4.) Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, sa po vybavení ukladá na  útvare práce s verejnosťou a musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia.

5.) Útvar práce s verejnosťou je povinný žiadosť vybaviť do 8 pracovných dní od jej doručenia. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o osem dní, o čom musí oddelenie práce s verejnosťou neodkladne informovať žiadateľa.

6.) Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.