Prejsť na obsah
Výskum

 

Veda a výskum na STU 

STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied. 
 
Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, KEGA a APVV. Univerzita sa taktiež zapája do európskych programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z programov EÚ, najmä zo 7. rámcového programu Európskej únie.
 
STU vidí veľký potenciál v rozširovaní komunikačných ciest podporujúcich transfer poznatkov získaných na univerzite pre prax. Cieľom je, aby myšlienky zrodené na univerzite našli vhodnú cestu komercionalizácie a ekonomického zhodnotenia, a zároveň aby prispeli aj k rozvoju podnikateľského prostredia sofistikovaných činností, a tým prispeli i k zvýšeniu prestíže Slovenska.

 

Aktuality z vedy a výskumu 

Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru
SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

 

Info deň k výzvam Horizont 2020 v oblasti Zdravie

Informačný deň k prvým výzvam programu Horizont 2020 v oblasti Zdravie (Spoločenská výzva Health, demographic change and wellbeing) sa uskutoční v Bruseli 22. novembra 2013.

 

Horizont 2020 a COSME 2014-2020 - regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov

Vedeli ste, že:                 

  • existujú rozsiahle finančné prostriedky fondov EÚ aj mimoštrukturálnych fondov?
  • komunitárne fondy majú odlišné a jednoduchšie pravidlá ako štrukturálne fondy?
  • Európska komisia kryje až 100 % oprávnených nákladov realizácie projektu?
  • v 2014-2020 bude minimálne 15 mld. eur učených len pre firmy na vývoj a inovácie?

Informačný deň k výzvam Horizontu 2020 pre roky 2014 - 15

Európska komisia organizuje 12. novembra 2013 informačný deň o výzvach Horizontu 2020 týkajúcich sa oblasti Spoločenskej výzvy 5, t.j. oblastí zameraných na klimatické zmeny, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín.

Európska komisia zavádza nový ukazovateľ pre inovácie

Novou črtou navrhovaného ukazovateľa je jeho prednostné zameranie na inovačné výstupy. Tým dobre dopĺňa prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii (IUS) vypracovaný Komisiou a súhrnný index inovatívnosti (SII). Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov a EÚ zo širšieho hľadiska, s porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností a výstu...

Prehľad aktivít v oblasti európskeho výskumu a inovácií v r. 2012

Generálne riaditeľstvo EK pre Výskum a inovácie (DG R&I) zverejnilo na svojej webovej stránke prehľad o aktivitách podporených v r. 2012 v oblasti európskej vedy a inovácií naprieč rozličnými oblasťami 7. rámcového programu. 

Registrácia do 3. ročníka Startup Awards.SK 2013 otvorená

Tretí ročník súťaže organizuje spoločnosť Neulogy s podporou partnerov, ako sú KPMG, ZSE, Telefonica, Google, ESET a ďalších. Súťaž je venovaná začínajúcim inovatívnym firmám, ktoré sa môžu uchádzať o ocenenie v štyroch kategóriách: DIGITAL, SCIENCE, ART & DESIGN a SOCIE...

GRAPHENE flagship projekt otvorí výzvu v novembri

Konzorcium FET flagship projektu GRAPHENE sa prostredníctvom otvorenej výzvy na podávanie projektov rozrastie o ďalších 20 – 30 skupín. Výzva bude vyhlásená v novembri 2013.

Medzinárodná konferencia o programe Horizont 2020 v Prahe

HORIZONT EÚ 2020 a teaming pre excelentnosť v Európskom výskumnom priestore (Teaming for Excellence in the European Research Area H2020 - TEERA 2013 sa bude konať v Prahe v dňoch 17-18. októbra 2013. H2020 - TEERA konferencia odštartuje program Horizont 2020 v Českej republike, pričom sa osobitý dôraz zameria na formovanie vysoko kvalitných konzorcií, ktoré sú potrebné pre úspešné riešenie ...

Seminár ECVET pre odborné vzdelávanie v jadrovej energetike

Inštitút pre energiu a dopravu Spoločného výskumného centra (Joint Research Centre-JRC), v spolupráci s tímom ECVET usporadúva dva a poldňový seminár s cieľom pomôcť, podporiť a poskytnúť asistenciu poskytovateľom odborného vzdelávanie v oblasti jadrových zariadení a energetiky pri implementácii Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET). Seminár sa zameria na...

Správa EK o pokroku pri vytváraní Európskeho výskumného priestoru

„Jednotný trh“ pre výskum sa priblížil, ale ešte nie je realitou

Štipendiá pre doktorandov v oblasti urbánneho plánovania v Melbourne

Melbourne School of Design (Melbournská škola dizajnu a CSIRO (the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum Commonwealthu) vypísali výzvu na doktorandské štipendijné pobyty.

Príležitosť získať granty od spoločnosti ABB

Spoločnosť ABB otvára ďalšie kolo grantov, o ktoré sa môžu uchádzať všetky univerzity technického zamerania. Návrhy na podporu nadaných postgraduálnych študentov a ich projektov, ktoré kombinujú akademický výskum s priemyselným využitím v oblasti energetiky a automatizácie, ako aj iných odborov, môžete podávat do konca septembra 2013.   

Nový program štipendijných pobytov pre post-doktorandov v EPFL, Lausanne

EFPL - École Polytechnique Féderale v Lausanne otvára novú medzinárodnú schému štipendijných pobytov pre posgraduálnych študentov zo zahraničia

Čo prinesie nový program Horizont 2014-2020?

PODPORA EXCELENTNEJ VEDY V ROKOCH 2014 AŽ 2020. Už o niekoľko mesiacov sa začne nový rámcový program Horizont 2020. Oproti 7. rámcovému programu bude v Horizonte 2020 ešte vo väčšej miere podporená excelentnosť, a to čiastočne aj na úkor spolupráce.

Human Brain Project – výzva na doplnenie partnerov projektu
Human Brain Project dáva do pozornosti predbežné oznámenie o výzve na doplnenie dodatočných partnerov do konzorcia projektu.

 

COST - nové pravidlá účasti
Revidované pravidlá a postupy upresnia a zjednodušia účasť a zavádzanie úsporných aktivít a umožnia širší rozsah činností, ktoré sa majú financovať.

 

Európa miluje Wifi
Európska komisia zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva čoraz častejšie využívanie Wifi pripojenia ako aj to, že a tento trend má v budúcnosti pokračovať.

 

Kritický pohľad Dvora audítorov na riadenie 7. rámcového programu
Správa dospela k záveru, že aj keď Európska komisia vo všeobecnosti správne riadi 7. RP, existuje tiež priestor pre zlepšenie riadenia. Komisia uviedla, že bude program Horizont 2020 pripravovať a vykonávať v nadväznosti na odporúčania uvedené v správe.

 

Priority litovského predsedníctva Európskej únie 
Sú to predovšetkým finalizácia dohody s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie ohľadom programu Horizont, ako aj vypracovanie prvého Pracovného programu potrebného pri implementácii Horizontu 2020.

 

2013 "Internet budúcnosti" Public-Private-Partnership vydal výzvu na predkladanie návrhov projektov
Programy financovania sú orientované pre veľké integrované projekty; kombinácie kolaboratívnych projektov a koordinačných a podporných akcií (CP-CSA) a koordinačné a podporné akcie (CSA).

 

Výročná správa EIT za rok 2012
Inštitút EIT sa usiluje o integráciu všetkých troch strán tzv. "znalostného trojuholníka", t. j. vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania v rámci projektov KICs. Tieto nezávislé právne subjekty sú čiastočne financované dotáciami inštitútu EIT a musia spĺňať určité integračné požiadavky v danej oblasti.


Národná správa ERAWATCH 2012 - Stav VaV na Slovensku
Inštitút EIT sa usiluje o integráciu všetkých troch strán tzv. "znalostného trojuholníka", t.j. vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania v rámci projektov KICs. Tieto nezávislé právne subjekty sú čiastočne financované dotáciami inštitútu EIT a musia spĺňať určité integračné požiadavky v danej oblasti.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Európskou radou pre výskum (ERC) organizujú konferenciu ERC: European funds for excellent researchers, ktorá sa bude konať pri príležitosti zasadnutia Vedeckej rady ERC v Bratislave.

 
Bilaterálna spolupráca - výzva Slovensko – Srbsko 2013
Projekty bilaterálnej spolupráce - financovanie mobility osôb medzi SR a Srbskom. Dátum a čas uzavretia: 29. 7. 2013, 12:00 hod.
 

Seminár "Výskum materiálov"
Dňa 3. 6. 2013 sa bude za účasti head of Materials unit DG Research & Innovation Európskej komisie Renza Tomelliniho konať seminár k materiálovému výskumu.

 

Marie Curie - posledné výzvy 7. RP
V oblasti Ľudia (Marie Curie) 7. rámcového programu sú vyhlásené posledné výzvy na získavanie projektov medzinárodnej mobility a spolupráce vo vede a výskume.

 

Informačný deň 7. RP k FET Flagship projektom
Organizácia SOVVA so spoluorganizátorom STU pozývajú na Informačný deň 7. rámcového programu Európskej únie venovaný FET Flagship projektom - 23. mája 2013 o 8:30 hod. na pôde STU, v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36.

 

Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha - výzva EHP
Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC02 na predkladanie žiadostí o projekt. Žiadosti sa predkladajú do 28. 6. 2013, 15.00 hod. Otváracia konferencia "Prispôsobenie sa zmene klímy" spojená so seminárom pre budúce partnerstvá (matchmaking seminar) sa bude konať dňa 12. 4. 2013 v hoteli Bôrik.

 

Bilaterálna spolupráca - výzva Slovensko – Francúzsko 2013
Projekty bilaterálnej spolupráce - financovanie mobility osôb medzi SR a Francúzskom. Dátum a čas uzavretia: 2. 7. 2013, 12:00 hod.

 

Bilaterálna spolupráca - výzva Slovensko – Maďarsko 2013
Projekty bilaterálnej spolupráce - financovanie mobility osôb medzi SR a Maďarskom. Dátum a čas uzavretia: 31. 5. 2013, 12:00 hod.

 

Bilaterálna spolupráca - výzva Slovensko – Česko 2013
Projekty bilaterálnej spolupráce - financovanie mobility osôb medzi SR a ČR. Dátum a čas uzavretia: 30. 5. 2013, 12:00 hod.

 

Výzva na predkladanie prihlášok na stáže v NATO na rok 2014
Centrála NATO v Bruseli otvorila možnosť pre študentov a čerstvých absolventov z členských štátov NATO prihlásiť sa na 6-mesačnú platenú stáž v medzinárodnom civilnom/vojenskom sekretariáte, prípadne v niektorej z aliančných štruktúr (napríklad agentúry). Uzávierka - 19. 4. 2013.

 

Projekty Science City STU sú bližšie k realite
STU vybuduje prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku – v Bratislave a v Trnave. MŠVVaŠ SR schválilo oba projekty, podpísalo zmluvy o poskytnutí príspevku a škola začne s ich realizáciou. Vedecké parky majú byť „slovenským Silicon Valley“, teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu, vzdelávania a podpory podnikania.


Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita
Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" sa stane prvým univerzitným vedeckým parkom na Slovensku. Projekt parku v Trnave je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Termín realizácie aktivít projektu je naplánovaný do 30. júna 2015.


Rozvíjať technikou - grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia

Uzávierka žiadostí o grant: 31. máj 2013.


Duševné vlastníctvo a transfer technológií
Cieľom seminára, ktorý sa uskutoční 20. 3. 2013, je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií.


SAIA - prezentácia štipendií a grantov na rok 2013/2014
Dňa 12. 3. 2013 sa na rektoráte STU uskutoční prezentácia semestrálnych alebo ročných pobytov pre študentov, postgraduálne štúdium, študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a letné jazykové kurzy.


Uzávierka projektov Vyšehradského fondu

je 1. 3. 2013 pre tzv. malé granty "Small grants". Projekty by mali spadať do jednej z nasledovných kategórií: 1. cul­tural cooperation, 2. sci­en­tific exchange and research, 3. edu­ca­tion, 4. youth exchange, 5. cross-border coop­er­a­tion, 6. pro­mo­tion of tourism. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 6.000,- eur na max. 6 mesiacov. Finančný príspevok fondu nemôže presiahnuť 70 % celkových nákladov na projekt. Ďalšie uzávierky: 1. 6., 1. 9. a 1. 12.


Inovácie v polymérnych materiáloch
Seminár sa bude konať dňa 14. 2. 2013 o 10:00 hod. v priestoroch SvF STU. Seminár je organizovaný v rámci projektu INNOVMAT, ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu SK - AT v oblasti inovatívnch materiálov.


Cezhraničná spolupráca SK-CZ - projekty sa podávajú do 8. 2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.


Cezhraničná spolupráca SK-AT - projekty sa podávajú do 10. apríla
Termín na prekladanie kompletných projektových žiadostí v rámci 11. kola priebežnej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 bol stanovený na 10. apríla 2013.


Granty STU pre mladých - výzva vyhlásená
Do 1. februára 2013, 13.00 hod., sa môžu mladí výskumníci uchádzať o výskumné granty STU.


STUBA Participant Identification Code

Pre 7. rámcový program má STUBA pridelený kód organizácie, tzv. PIC. Je to číslo 999868823. Zoznam všetkých kódov organizácií, ktoré sú pre 7. RP schválené, nájdete na CORDISe (.PDF file): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/piclist_en.pdf .   


ARCHÍV AKTUALÍT