Prejsť na obsah
Výskum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Rektorát

Adresa:
e-mail:

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
  research(at) stuba.sk


prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. - prorektor pre vedu a výskum
E-mail: prorektor.veda (at) stuba.sk

Ing. Mgr. Mária Búciová
vedúca útvaru
Tel.: +421 905 666 688
E-mail: maria_buciova@stuba.sk
 

 

Ing. Dagmar Petríková
Tel.: +421 917 669 588
E-mail: dagmar.petrikova@stuba.sk

 


Ing. Miroslav Mihálik
Tel.: +421 905 666 677
E-mail: miroslav.mihalik@stuba.sk
 

Ing. Andrej Takáč
Tel.: +421 917 669 310
E-mail: andrej.takac@stuba.sk 
 
 

Fakulty

Stavebná fakulta STU
Adresa:    Radlinského 11, 813 68 Bratislava


prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Tel.:     +421 2 5927 4498 
E-mail: jan.szolgay@stuba.sk

REFERÁT PROJEKTOV:
Erika Kanalová,
Tel.: +421 2 5927 4393
E-mail: erika.kanalova@stuba.sk

 

Ing. Stela Krivdová,
Tel.:  +421 2 5927 4723
E-mail:  stela.krivdova@stuba.sk

Ing. arch. Valéria Lesňáková
Tel: +421 2 5927 4587
E-mail: valeria.lesnakova@stuba.sk


Strojnícka fakulta STU
Adresa:    Nám. slobody 17,  812 31 Bratislava


doc. Ing. Ernest Gondár, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a domáce projekty
Tel.:    +421 917 944 106
E-mail: ernest.gondar@stuba.sk 

PROJEKTOVÉ ODDELENIE: 
Mgr. Lucia Abrhanova
Tel:     +421 2 5729 6156
E-mail: lucia.abrhanova@stuba.sk  


Ing. Iveta Wengova
Tel:     +421 2 5729 6178
E-mail: iveta.wengova@stuba.sk  

Mgr. Katarína Herzogová
profesori, docenti
Tel:      +421 2 5729 6255
E-mail: katarina.herzogova@stuba.sk


Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Adresa:    Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

Tel.:    +421 2 60291194
E-mail: milan.ziska@stuba.sk 

PROJEKTOVÉ  STREDISKO
Nataša Učňová
projekty
Tel.:    +421 2 6029 1345
E-mail: natasa.ucnova@stuba.sk

Mgr. Jana Jurkovičová
profesori, docenti
Tel.:    +421 2 6029 1310
E-mail: jana.jurkovicova@stuba.sk

            


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Adresa:    Radlinského 9, 812 37 Bratislava


prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky

Tel.:    +421 918 674 460
Fax:    +421 2 5249 5381
E-mail:  anton.gatial@stuba.sk

Ing. Mária Kutešová
výskum, profesori, docenti
Tel.:    +421 2 5932 5153
Email:  maria.kutesova.@stuba.sk 

Fakulta architektúry STU
Adresa:    Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava


prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. -
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR
Tel.:     +421 2 57 27 64 53
Fax:     +421 2 57 27 62 56
E-mail:  robert_spacek@stuba.sk

Ružena Šubinová
profesori, docenti
Tel.: +421 2  57 27 62 11
E-mail:  subinova@fa.stuba.sk 

Mgr. Soňa Wagnerová
projektová manažérka
Tel.: +421 2 57 27 61 48,
+421 918 665 002
E-mail:  sona.wagnerova@stuba.sk


Materiálovotechnologická fakulta STU
Adresa:    Paulínska 16, 917 24 Trnava


prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - prodekan pre vedu a výskum

Tel.:    +421 918 646 050, +421 33 5511 032
Fax:    +421 33 5511 758
E-mail:    milos.cambal@stuba.sk 

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

vedúca odboru poznatkového manažmentu

vedúca oddelenia vedy a zahraničných vzťahov
tel. +421 906 068 355
     +421 915 847 111
e-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk

Bc. Beáta Vrbovská
tel: +421 918 646 011
e-mail: beata.vrbovska@stuba.sk

Bc. Alena Micháliková
Tel.:    +421 918 646 015
e- mail: alena_michalikova@stuba.sk

Mária Rešetková, MBA
Tel.:    +421 918 646 011
e-mail: maria.resetkova@stuba.sk 


Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Adresa:    Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - prodekanka pre výskum
Tel.:    +421 2 60291484
E-mail: rozinajova@fiit.stuba.sk


Ing. Andrea Výbohová
profesori, docenti
Tel.:     +421 2  21022146
E-mail:  vybohova@fiit.stuba.sk


RNDr. Katarína Mršková, PhD.
projekty
Tel.:      +421 2  21022238
E-mail:   hricova@fiit.stuba.sk 

 

ICT NCP pre 7. rámcový program
Ing. Mgr. Mária Búciová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: +421-905 666 688
fax: +421-2-57294 333
e-mail: meno_priezvisko@stuba.sk