Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Rámcové programy

 

Horizont 2020 - http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Na úspechy rámcových programov nadväzuje nový rámcový program Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020. Program Horizont 2020 je od januára 2014 novým mechanizmom na financovanie výskumu a inovácií, pričom bude stavať na úspešnej implementácii doterajších nástrojov, ako sú 7. rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

logo


Program Horizont 2020 sa skladá z troch základných pilierov: 

  • podpora excelentnosti,
  • konkurencieschopnosť priemyslu EÚ,
  • riešenie spoločenských výziev.

Rozpočet pre program Horizont 2020 na obdobie rokov 2014 – 2020 je cca 70 mld. EUR. 

Informáciu a zoznam prvých výziev, zverejnených dňa 11. 12. 2013 nájdete tu


V období 2007-2013 boli na podporu európskeho výskumu a inovácií určené:

7. rámcový program - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 logo

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 2007 - 2013 - http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

 logo

Od roku 2014 odštartoval nový program na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014 - 2020 - http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

logo

Iné programy

Dôležité upozornenie:
Po ukončení programového obdobia 2007-2013 prebieha vo viacerých programoch medzinárodnej spolupráce príprava nového programového obdobia na roky 2014-2020. Týka sa to programu LIFE+ a predovšetkým programov Európskej teritoriálnej spolupráce - Interreg Europe a Central Europe a programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ, SK-HU a SK-AT.

Akcia Rakúsko Slovensko - http://www.aktion.saia.sk/?lang=sk

logo

Bilaterálna spolupráca (SR a Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA) - http://www.apvv.sk/

 
Central Europe - http://www.central2013.eu/

 logo

 


COST - European Cooperation in Science and Technology - http://www.cost.eu/

 logo

 


ENIAC Joint Undertaking - http://www.eniac.eu/web/index.php

 logo

 


EUREKA - http://www.eurekanetwork.org/

 

 


EUROSTARS - http://www.eurostars-eureka.eu/

 logo

 


Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus - http://www.eeagrants.sk/domov-eeagrants/

 

 


INTERREG IVC - http://www.interregc.sk/interreg-ivc/

 logo

 

LIFE - http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 logo

 

NATO - Science for Peace and Security - http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

logo

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika - http://www.husk-cbc.eu/sk/

logo

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika - http://www.sk-cz.eu/

logo

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko - http://www.sk-at.eu/

logo

Vyšehradský fond - http://visegradfund.org/

logo

 

EuropeAid - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm