Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

 

Európska územná spolupráca

Európska územná spolupráca nahrádza v programovom období 2007-2013 iniciatívu Spoločenstva INTERREG a posilňuje význam podpory územnej spolupráce ako súčasť kohéznej politiky Európskej únie (EÚ).

V súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ERDF), Európskom sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom fonde (KF)) je pomoc Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cieľa 3 poskytovaná do oblastí podpory zameraných na tri hlavné formy spolupráce:

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych iniciatív prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvojaPosilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií súvisiacich s prioritami Spoločenstva a prispievajúcich k integrovanému územnému rozvojuPosilnenie účinnosti regionálnej politiky podporovaním spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi na príslušnej miestnej úrovni.

Cezhraničná spolupráca je v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce implementovaná prostredníctvom operačných programov zameraných na vnútorné hranice Európskej únie pokrývajúce predovšetkým nasledujúce oblasti:

Podpora podnikania, najmä rozvoj malých a stredných podnikov, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchoduPodpora a zlepšenia spoločnej ochrany a starostlivosti o prírodné prostredie a kultúrne dedičstvo, ako aj prevencia prírodných a technologických rizíkPodpora prepojenia mestských a vidieckych oblastíZníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadeníRozvoj spolupráce, kapacít a spoločného využívania infraštruktúry, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (HU-SK CBC Program)

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.


Oprávnené územie Programu

Oprávnené územie Programu sa rozprestiera na ploche 61 509 km2, žije v ňom približne 8 740 110 obyvateľov a je tvorené nasledovnými územnými jednotkami úrovne NUTS III:
 
 Maďarsko
 Župy:
-          Győr-Moson-Sopron 
-          Komárom-Esztergom 
-          Pest
-          Nógrád
-          Heves
-          Borsod-Abaúj-Zemplén
-          Szabolcs-Szatmár- Bereg
a mesto Budapest
 
Slovensko
Samosprávne kraje:
-          Bratislavský
-          Trnavský
-          Nitriansky
-          Banskobystrický
-          Košický
 
Za oprávnené územie HU – SK CBC Programu sa považujú celé územia horeuvedených žúp a krajov. Požaduje sa, aby podporené projekty boli realizované v oprávnenom území Programu a mali pozitívny dopad na oprávnené územie Programu. 
 
Informácie o aktálnych výzvach nájdete tu.

Programové dokumenty na stiahnutie nájdete tu.