Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

International Visegrad Fund (Medzinárodný Vyšehradský fond) je organizácia so sídlom v Bratislave, založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny ( V4 )  - Česká republika , Maďarsko , Poľská republika a Slovenské republiky, vo Štiříne v Českej republike dňa 9. júna 2000.

Riadiacimi orgánmi Fondu sú Rada veľvyslancov a Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4. Výkonným orgánom Fondu je výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa. Správnym orgánom Fondu je sekretariát .

Účelom fondu je uľahčiť a podporovať rozvoj užšej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami v regióne, ako aj medzi regiónom V4 a ďalšími krajinámi, najmä krajinami západného Balkánu a krajinami  Východného partnerstva. Fond tieto aktivity realizuje prostredníctvom grantovej podpory spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov , výmen medzi mladými ľuďmi, cez cezhraničné projekty a propagáciu cestovného ruchu a prostredníctvom jednotlivých mobilitných programov (štipendiá , rezidenčné pobyty ) .

Rozpočet fondu (7 miliónov  € v roku 2012 ) sa skladá z rovnakých príspevkov vlád krajín Vyšehradskej skupiny. Fond má  štyri riadne  grantové programy ( Malé granty , štandardné granty , Visegrad Strategic Program a Visegrad + program ) , samostatný Visegrad 4 program pre  Východné partnerstvo so samostatnými grantovými a štipendijnými schémami , štipendijné schémy , trojitý program artist-in-residence a program kurikulárnej prípravy pre vysoké školy .

Prijímateľmi môžu byť mimovládne organizácie (MVO ), organizácie občianskej spoločnosti (OOS ) , obce a miestna či regionálna správa , školy a vysoké školy , ale aj súkromné firmy a tiež jednotliví občani. Na grantovú podporu majú nárok za predpokladu , že ich projekty sa zaoberajú regiónom V4 a napomáhajú ďalej rozvíjať spoluprácu medzi projektovými partnermi sídliacimi v regióne .

Fond takisto udeľuje individuálne štipendiá a rezidenčné štipendiá pre umelcov. Do konca roka 2012 fond podporil viac než 3700 grantových projektov a získal viac ako 1.700 štipendií a umeleckých rezidencií v celkovej hodnote takmer € 47 miliónov eur.