Prejsť na obsah
Výskum

CEDA (Centre of Design for All) - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania
Fakulta architektúry STU

Katedra/ústav:     Ústav architektúry občianskych budov
Kontaktná osoba: Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.
Kontakt:              02 5727 6419
e-mail:                 maria.samova@stuba.sk
web stránka:        http://www.fa.stuba.sk/a2k20.html?page_id=974

Charakteristika:

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA (Centre of Design for All) bolo založené na Fakulte architektúry STU v Bratislave v júni 2007.

Hlavný poslaním centra CEDA je profesionálna podpora tvorby a realizácie bezbariérového prostredia tak, aby mohlo byť užívané všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností. CEDA skúma a rozpracúva princípy univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všetkých, s cieľom umožniť všetkým ľuďom integrovať sa do spoločnosti.

Hlavné činnosti centra sú nasmerované najmä na:

 • participáciu pri vytváraní legislatívnych predpisov ovplyvňujúcich architektonicko-urbanistické prostredie v súčinnosti s európskymi a národnými inštitúciami,
 • výskum v spolupráci s relevantnými národnými univerzitnými pracoviskami zaoberajúcimi sa predmetným problémom a na prezentáciu dosiahnutých výsledkov,
 • zosúladenie národných a medzinárodných noriem a iných legislatívnych predpisov v oblasti univerzálneho navrhovania,
 • vývoj vzdelávacích kurzov v oblasti univerzálneho navrhovania v spolupráci s akademickými, odbornými a dotknutými štátnymi inštitúciami,
 • zavedenie a integráciu princípov univerzálneho navrhovania do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň),
 • zhromaždenie vedomostí založených na správnych príkladoch uplatnenia univerzálneho navrhovania v praxi, 
 • odborné konzultácie pre ľudí v ťažkostiach, spôsobených bariérami v prostredí,
 • organizáciu vzdelávacích kurzov pre odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe životného prostredia, ktoré budú zamerané na správne pochopenie princípov univerzálneho navrhovania.

 

Projekty:

 • Projekt MŠVVŠ SR:
  Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej  univerzite v Bratislave“, doba riešenia: 11/2013-9/2014
 • VEGA: Číslo projektu: 1/0996/11 / Ministerstvo školstva SR 
  „Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu“, doba riešenia: 2011- 2014
 • VEGA: Číslo projektu: 1/0707/08 / Ministerstvo školstva SR 
  „Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia“, doba riešenia: 2008- 2010
 • IP ERASMUS: Číslo projektu: 7203-0391/IP/BRATISL01 / Európska komisia
  PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA: "Design for All – Universal Design", "Tourism for All", akad. rok 2007/2008
 • IP ERASMUS: Číslo projektu: 8203-0512/IP/BRATISL01 / Európska komisia
  PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA: "Design for All – Universal Design", "Culture for All", akad. rok 2008/2009
 • MVTS  Tal/SR/STU07 MŠ SR:
  Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti“, doba riešenia 2007-2009 
 • Medzinárodný výskumný projekt Európskej komisie VS/2004/0554:
  „Architecture and Urban Planning: Design for All from School to Practice“, Koordinátor: ARVHA Paris, 03/2005 – 11/2006 
 • Medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8:
  Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých“, 07/2002 - 12/2003

  

Publikácie:

 • Samová, Mária - Rollová, Lea: Bezbariérové prostredie. In: Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. - Bratislava: STU FA, 2001. - ISBN 80-88999-07-3. - s. 70-85
 • Rollová, Lea: Bezbariérové bývanie. In: Bytové domy na Slovensku : Teória. Recenzie. Diskusia. - Bratislava : Eurostav, 2007. - ISBN 978-80-89228-13-3. - s. 76-89
 • Samová, M., a kol.: Tvorba bezbariérového prostredia, Základné princípy a súvislosti, Eurostav, Bratislava, 2008. - 138 s.- ISBN 978-82-89228-10-2
 • Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Končeková, D.: Tourism for All. 1. part - Lectures. IP ERASMUS. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008. ISBN 978-80-969981-6-6
 • Čerešňová, Z., Samová, M., Rollová, L., Končeková, D.: Culture for All : IP ERASMUS - Design for All - Universal Design. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2009. ISBN 978-80-970177-0-5
 • Rollová, L.: Bezbariérový turizmus. : Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. - Bratislava: Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. - 119 s. - ISBN 978-80-970177-1-2
 • Korček, P.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb : Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2010. ISBN 978-80-227-3401-1
 • Čerešňová, Z. a kol. : Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All. - Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2011. - ISBN 978-80-970177-5-0.
 • Čerešňová, Z.: Bezbariérové navrhovanie školských zariadení a detských ihrísk. In: Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Bratislava: ÚSKI, 2011. ISBN 978-80-85293-07-4. s. 31-45

 

Spolupráca:

 • s univerzitami, vzdelávacími a odbornými inštitúciami (Vienna University of Technology, Rakúsko, University College Limburg, Belgicko, Dresden  Technical University, Nemecko, ČVUT v Prahe, Gdansk University of Technology, Poľsko, European Institute for Design and Disability – Design for All Europe, ICTA Europe, Slovenské centrum dizajnu),
 • združeniami osôb so zdravotným postihnutím (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Zväz telesne postihnutých občanov Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska),
 • štátnymi úradmi a verejnou správou (Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),
 • odborníkmi pôsobiacimi v príslušných oblastiach.

 

Fotografie:


1. Banner


2. Publikácie Culture for All &Tourism for All


3. Publikácia Tvorba bezbariérového prostredia